2022.09.22

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie działań i inicjatyw służących upowszechnianiu i promocji turystyki i krajoznawstwa”.

W dniu 21 września 2022 r. do Urzędu Starostwa Powiatowego w Turku wpłynęła oferta złożona przez  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Turku, z siedzibą Plac Wojska Polskiego 1, 62-700 Turek, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w zakresie kultury i krajoznawstwa pod nazwą „Organizacja i prowadzenie działań i inicjatyw służących upowszechnianiu i promocji turystyki i krajoznawstwa” z pominięciem otwartego konkursu ofert - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.).

Na posiedzeniu w dniu 22 września 2022 r. Zarząd Powiatu Tureckiego uznał celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot. Na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej bip.powiat.turek.pl;
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku powiat.turek.pl;
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.

 

Uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 29 września 2022 r. na adres:

  • poczty elektronicznej: oswiata@powiat.turek.pl;
  • pisemnie: Starostwo Powiatowe w Turku, 62-700 Turek ul. Kaliska 59.

 

W załączeniu oferta.

 

Starosta Turecki

/-/ Dariusz Kałużny