2019.10.30
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert..

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

 

na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i 1570), zwanej dalej ustawą,
oraz Uchwały Nr XLV/314/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,

 

ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tureckiego w 2020 roku.

 

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

                                                                                                                                                                                                                                                            Starosta Turecki

                                                                                                                                                                                                                                                                       /-/

                                                                                                                                                                                                                                                           Dariusz Kałużny