Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 26.10.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 102 (+3)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Oct. 26, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 33 (+12)
 • Osoby poddane kwarantannie: 513 (-14)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 134 (-14)
 • Osoby w izolatorium: 2
 • Osoby hospitalizowane: 27 (+3)
 • Osoby zakażone ogółem: 608 (+22)
 • Osoby zakażone obecnie: 102 (+3)
 • Osoby wyleczone: 493 (+19)
 • Liczba zgonów: 13
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.07.29
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej ustawą, art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz Uchwały Nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku w zakresie: 

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • kultury i dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

 

Starosta Turecki

 

         /-/ Dariusz Kałużny