2021.05.21

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w 2021 roku

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert
            
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej ustawą, art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz Uchwały Nr XXIII/172/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,
 
 
Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2021 roku w zakresie:
 
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  2. turystyki i krajoznawstwa;
  3. kultury i dziedzictwa narodowego;
  4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  5. ochrony i promocji zdrowia;
  6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  8. ratownictwa i ochrony ludności.
 
 
 Starosta Turecki
 
             /-/ Dariusz Kałużny