Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Aug. 13, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 326 (+7)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 94 (-1)
 • Osoby w izolatorium: 23 (-3)
 • Osoby hospitalizowane: 8 (+1)
 • Osoby zakażone ogółem: 284 (+3)
 • Osoby zakażone obecnie: 130
 • Osoby wyleczone: 154 (+3)
 • Liczba zgonów: 5
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.07.29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku.

 

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Powiat Turecki zleci w formie wsparcia realizację zadań publicznych
z zakresu:

 1. wpierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Starosta Turecki

/-/ Dariusz Kałużny