2024.03.28

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

None

W dniu 27 marca  2024 r. o godz. 9.00 w sali  im. „Solidarności” w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, króremu przewodniczył  Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wicestarosta Władysław Karski.

Podczas posiedzenia omówiono:

1. Informacje służb, inspekcji i straży wg kompetencji o istotnych zdarzeniach i zagrożeniach dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zwierząt, zaistniałych w okresie od 01 stycznia do 26 marca 2024 r. 

a) Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Turku  ze stanu bezpieczeństwa i  porządku publicznego powiatu Tureckiego za 2023 r .

b) Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku ze stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu tureckiego za 2023r.

 Zapoznano się z prezentacjami nt;

- Realizacji zadań określonych w przyjętym uchwałą nr XVI/117/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dn. 30.12.2019 r. „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020-2025” w 2024  roku w następującym zakresie:

    1)   pkt. 6.1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania:

      Działanie 5: Organizowanie służby patrolowej i obchodowej na terenie powiatu tureckiego adekwatnie do występujących zagrożeń poprzez tzw. Patrole piesze. referuował Komendant Powiatowy Policji.

 

Zdjęcia