2023.09.11

Projekt pilotażowy – „Punkt doradztwa dla młodzieży w powiecie tureckim”

None

Powiatowy Urząd Pracy w Turku od września 2023 roku uruchomił Punkt doradztwadla młodzieży w powiecie tureckim. Miejsce to będzie funkcjonować w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.

Projekt finansowany jest ze środków rezerwy Fundusz Pracy. Powiatowy Urząd Pracy                      w Turku pozyskał na jego realizację kwotę 1 410 392,48 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji młodych osób na rynku pracy w powiecie tureckim poprzez:

 • przygotowanie Punktu doradztwa dla młodzieży w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Turku (zwanym dalej: PDM) oraz jego funkcjonowanie przez 16 miesięcy,
 • wypracowanie i przetestowanie nowych innowacyjnych narzędzi, sposobów pracy
  oraz metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30 r.ż.
 • objęcie wsparciem osób do 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne
  lub poszukujące pracy w PUP Turek,
 • zbudowanie i rozwijanie paktu partnerstwa na rzecz młodzieży w powiecie tureckim.

Grupą docelową są osoby do 30 roku życia, których miejsce zamieszkania znajduje się
na terenie powiatu tureckiego – osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, a także w zakresie usług realizowanych w projekcie pilotażowym, niezarejestrowani w PUP czyli: osoby bierne zawodowo, uczące się, pracujące.

Założeniem funkcjonowania Punktu doradztwa dla młodzieży jest udzielenie kompleksowego wsparcia dla uczestników projektu.

Punkt będzie realizował usługi w zakresie aktywizacji zawodowej tj.: pośrednictwo pracy, rozwój kwalifikacji zawodowych, uzupełnianie luki zatrudnieniowej powstałej w wyniku niżu demograficznego, pomoc finansowa w procesie podejmowania aktywności zawodowej, umożliwienie zdobywania doświadczenia zawodowego. Obsługa Punktu doradztwadla młodzieży będzie realizowana przez Konsultantów rynku pracy. W ramach Projektu Powiatowy Urząd Pracy w Turku ma do zaoferowania szereg innowacyjnych form wsparcia dla uczestników projektu, są to:

 • Grant aktywizacyjny jest to nowe narzędzie aktywizacyjne dla uczestników projektu zachęcające do podejmowania pracy na terenie powiatu tureckiego.
  Grant aktywizacyjny wynosić będzie 3500 zł brutto.
 • Staż to możliwość udziału uczestników projektu w wysokiej jakości stażach realizowanych przez PUP we współpracy z pracodawcami. Z perspektywy osób młodych wysokiej jakości staże to szansa na zdobycie niezbędnych na rynku pracy wiedzy, umiejętności i kompetencji, sposób na poznanie oczekiwań i wymagań wobec pracowników oraz mechanizmów funkcjonujących na rynku pracy, okazja do poznania potencjalnego, przyszłego pracodawcy, szansa na budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.
 • Premia za praktyki, kolejne nowe narzędzie polegające na wypłacie premii pracodawcy, który umożliwił uczestnikowi projektu odbycie praktyk.
 • Bon na start jest to nowe narzędzie dla uczestników projektu: osób bezrobotnych lub poszukujących pracy korzystających z pomocy społecznej lub będących członkiem rodziny wielodzietnej, która na dzień przystąpienia do projektu posiada Kartę Dużej Rodziny bądź spełnia warunki do jej posiadania. Bon na start to wsparcie ułatwiające podjęcie pracy i zakup usług lub rzeczy wpływających na poprawę wizerunku uczestnika w procesach rekrutacyjnych. Wysokość wsparcia w ramach bonu na start to 500 zł brutto.
 • Szkolenia indywidulane, dzięki którym uczestnicy projektu będą mogli uzupełnić swoje kwalifikacje.
 • Finansowanie kosztów badań lekarskich dla uczestników projektu jest to nowe rozwiązanie, które daje możliwość sfinansowania kosztów badań lekarskich dla szerszej grupy odbiorców, tj.: osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

W ramach Projektu będą również realizowane takie usługi jak:

 • Indywidualne konsultacje Konsultanta ds. rynku pracy, podczas których uczestnicy zweryfikują własne możliwości, potrzeby oraz wyznaczą cele edukacyjne.
 • Poradnictwo zawodowe obejmujące indywidualne poradnictwo zawodowe, utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikiem projektu, dostarczanie informacji
  o zawodach, rynku pracy i wymaganiach pracodawców, pomoc pracodawcom
  w zakresie wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy, pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych w procesie poszukiwania pracy.
 • Warsztaty grupowe z autoprezentacji, podczas których uczestnicy projektu nabędą umiejętności efektywnego prezentowania swojej osoby oraz otrzymają pomoc
  w przygotowaniu video CV.
 • Partnerstwo z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu tureckiego mające na celu pomoc młodym uczestnikom projektu w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
  i możliwości.
 • Indywidualne spotkania z psychologiem w Punkcie oraz za pośrednictwem ogólnie dostępnej platformy on-line.
 • Bezpieczna skrzynka, polegająca na udzielaniu wskazówek na zgłoszone problemy
  czy prośby z zakresu zdrowia psychicznego od anonimowych osób. Umożliwi
  ona uzyskanie wsparcia merytorycznego, bez konieczności bezpośredniego kontaktu. Możliwość składania zapytań w sposób niespersonalizowany przełamie pierwszą barierę – obawy przed negatywną oceną.
 • Doradztwo w zakresie zdrowia psychicznego obejmujące wsparcie uczestnika projektu w zakresie lepszego radzenia sobie z doświadczanymi problemami psychicznymi,
  w związku z procesem aktywizacji zawodowej.
 • Doradztwo w zakresie profilaktyki zdrowotnej obejmujące zagadnienia wpływu zdrowego stylu życia na aktywność zawodową.
 • Refundacja poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem orzeczenia lekarskiego
  do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym badanie sanitarno - epidemiologiczne oraz badanie lekarskie).
 • E-gazetka edukacyjna to dedykowana zakładka na stronie PUP, zawierająca informacje dotyczące: instytucji związanych z kształceniem ustawicznym, lokalnych podmiotów realizujących usługi szkoleniowe dla dorosłych, informacje o zawodach
  ze szczególnym naciskiem na wymagania w zakresie kwalifikacji niezbędnych
  do wykonywania danego zawodu.
 • E-bezpieczeństwo to nowa forma wsparcia polegająca na możliwości skorzystania
  w formie on-line z doradztwa, udzielanego przez wyznaczonych pracowników Komendy Powiatowej Policji, w zakresie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zjawisk przestępczych.
 • E-bon (bon edukacyjny), którego celem będzie jednorazowe wsparcie finansowe
  z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dojazdu na zajęcia z zakresu
  studiów I lub II stopnia.
 • Doradztwo w zakresie kwestii mieszkaniowych mające celu zwiększenia możliwości uczestnikom projektu uzyskania pomocy w zakresie pokonywania problemów mieszkaniowych.
 • Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy w formie stacjonarnej lub w formule online,
 • Doradztwo w obszarze ekonomiczno – finansowym, obejmujące Indywidualne konsultacje uczestnika projektu z „Asystentem klienta” w obszarze pomysłu na biznes, analizy finansowej.

W celu realizacji wspomnianego wcześniej kompleksowego wsparcia dla młodych ludzi
z naszego Powiatu, do udziału w realizacji projektu Powiatowy Urzędu Pracy w Turku zaprosił wielu Partnerów z lokalnego rynku tj.:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej z powiatu tureckiego,
 • Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Turku,
 • Centrum Zdrowia Psychicznego Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Dziedzinie Psychiatrii-Psychoterapii Olas Jerzy Emil,
 • Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie,
 • Powiatową Komenda Policji w Turku,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Turku,
 • Samorządy gminne powiatu tureckiego,
 • Kancelarię Adwokacką Maciej Mazurek,
 • Turecką Izbę Gospodarczą,
 • MediaPort Katarzyna Błaszczyk.

Punkt doradztwa dla młodzieży zlokalizowany w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Turku, jako dedykowana strefa dla młodzieży. Strefa usytuowana na parterze z pełną dostępnością, składająca się z nowocześnie urządzonego pomieszczenia biurowego z dwoma stanowiskami dla konsultantów rynku pracy oraz stanowiskami dla klientów. PDM będzie działał w formule otwartej z dostępnością dla szerokiego grona odbiorców usług,
w szczególności dla młodzieży, pracodawców oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych informacjami lub współpracą.

PDM świadczy usługi zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line. Usługi w trybie stacjonarnym w PDM są realizowane codziennie w dni robocze w godzinach: od 7.30
do 15.30. Ponadto, aby zwiększyć dostępność do oferowanych usług Konsultanci rynku pracy będą pełnili dyżur dwa razy w tygodniu w godzinach od 15.30 do 17.00.
W PDM jest zapewniony dostęp w formule on-line – kontakt poprzez sms, Messenger, komunikację na Facebooku, e-mail, możliwość kontaktu przez stronę internetową za pomocą formularza kontaktowego lub rozmowy na czacie.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku, zaprasza osoby młode zamieszkujące teren naszego powiatu do skorzystania z usług, które w ramach projektu są oferowane w Punkcie doradztwa dla młodzieży w powiecie tureckim. Jesteśmy gotowi, czekamy na Was. Na pewno Wasz czynny udział pozwoli osiągnąć sukces w realizacji projektu.

 

 

 

 

Zdjęcia