2018.07.09
Ruszyła akcja usuwania w Powiecie Tureckim azbestu

Starosta Turecki informuje, że na podstawie rozstrzygniętego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Powiat Turecki w dniu
26 czerwca 2018 roku w Turku podpisał umowę Nr OR 273.19.2018na wykonanie zadania pn.: usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego w 2018 r. z firmą: 

ECO-POL” Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9
86-120 Pruszcz
tel. kom.
52 330 80 65
e-mail:
ecopolpruszcz@gmail.com

 

Wnioski można składać w terminie do 31 sierpnia 2018 roku. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą spełniać następujące warunki: 

  • posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie naszego powiatu,

  • w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Tureckiego, jako organuadministracji architektoniczno-budowlanej,

  • przedłożyć wniosek na odpowiednim formularzu do właściwego terytorialnie wójta lub burmistrza gminy. 

W ramach programu finansujemy 100% kosztów demontażu i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdjętego już eternitu. 

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Tureckiego oraz budżetów poszczególnych gmin powiatu tureckiego.