2023.08.08

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

None

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nadal będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2023/2024 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. 

O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 • są na stałe zameldowane na terenie Powiatu Tureckiego,
 • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 • uzyskały w poprzednim roku nauki średnią ocen od: 
  4,21 – uczniowie
  4,01 – studenci i słuchacze,
 • średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci –740,00 zł netto,
 • złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.

Zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wlkp. stypendium otrzymają osoby, które uzyskają najwyższą sumę punktów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem www.umww.pl w zakładce Departament Edukacji i Nauki.

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku
(ul. Kaliska 59, pok. 220, tel. /63/ 2223259, 7.30-15.30), w terminach:

 • uczniowie do 15 września 2023 r.
 • studenci do 16 października 2023 r.