2017.04.28

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2017 roku

Uchwałą nr 480/2017 z dnia 27.04.2017 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2017 roku w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

  2. kultury i dziedzictwa narodowego,

  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

 

Starosta Turecki

/-/ Mariusz Seńko

 

Poniżej:

Informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.