2018.04.16

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku

Uchwałą nr 697/2018 z dnia 16.04.2018 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku  w zakresie:

1)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2)      kultury i dziedzictwa narodowego,

3)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4)      przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

5)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

 

                                                                                                              Starosta Turecki

                                                                                                            /-/ Mariusz Seńko