2020.09.15

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku.

Uchwałą nr 383/2020 z dnia 15.09.2020 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku  w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Starosta Turecki

/-/ Dariusz Kałużny

 

Poniżej informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.