2022.05.13

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2022 roku.

Uchwałą nr 697/2022 z dnia 10.05.2022 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2022 roku  w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. turystyki i krajoznawstwa,
  3. kultury i dziedzictwa narodowego,
  4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  5. ochrony i promocji zdrowia,
  6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  8. ratownictwa i ochrony ludności.

 

                                                                                                                                         Starosta Turecki

                                                                                                                                     /-/ Dariusz Kałużny

 

Poniżej Informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.