2016.12.21

2016.12.21

Zakończono usuwanie azbestu z terenu Powiatu Tureckiego w 2016 roku

Powiat Turecki informuje, że zakończyła się realizacja zaplanowanego na 2016 rok przedsięwzięcia  pn.: „Realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego
w roku 2016”.

W ramach zadania:

  1. Zrealizowano 272 wnioski na transport i utylizację odpadów azbestowych, w tym 51 wniosków na demontaż odpadów zawierających azbest.
  2. Osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie 745,420 Mg. Odpady te unieszkodliwione zostały na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie.
  3. Środki przeznaczone na realizację programu pochodziły z następujących źródeł:

- budżet powiatu tureckiego,

- środki gmin powiatu tureckiego,

- pozyskano środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  1. Na realizację programu wydatkowano 275.262,29 tys. zł, z czego 72,65% pokryło dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.
  2. Demontaż i odbiór odpadów azbestowych wykonywała firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań, wyłoniona w drodze przetargu.