2018.03.22
Nabór wniosków na usuwanie azbestu na rok 2018

 

Starosta Turecki informuje, że dzięki zaangażowaniu Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w TurkuZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje udzielić pełną wnioskowaną pomoc finansową w wysokości 210 000,00 zł. ze środków WFOŚiGW w formie dotacji, na wsparcie realizacji zadania p.n.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2018”.

W ramach realizacji programu usuwania azbestu Zarząd Powiatu Tureckiego podjął uchwałę zatwierdzającą regulamin finansowania ww. zadania.

Założeniem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych
i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez
m.in. sukcesywną eliminację wyrobów zawierających azbest z naszego otoczenia oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie na składowisku posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.

 Podobnie jak w latach ubiegłych Powiat zamierza udzielić pomocy właścicielom/zarządcą obiektu budowlanego pokrytego płytami azbestowo - cementowymi lub właścicielom/zarządcą nieruchomości, na której są zeskładowane odpady azbestowe.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą spełniać następujące warunki:

  • Ø posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie naszego powiatu,
  • Ø w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Tureckiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • Ø przedłożyć wypełniony wniosek do Urzędu Gminy właściwego, ze względu na miejsce położenia nieruchomości, z której ma być usuwany azbest.

Wnioski można składać w terminie

od 26 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 roku.

Rozliczenie projektu odbywać się będzie w formie bezgotówkowej, czyli poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu tureckiego. Wykonawcą zadania będzie firma wyłoniona przez Starostwo Powiatowe w Turku w drodze procedury zamówienia publicznego. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% kosztów demontażu i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdjętego już eternitu.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetów gmin powiatu tureckiego oraz środki własne z budżetu Powiatu Tureckiego.

Do pobrania:

-       uchwała

-       regulamin

-       załącznik nr 1 – wniosek

-       załącznik nr 2 – oświadczenie o pomocy de minimis

-       załącznik nr 3 – formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie