2018.06.11

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do projektu programu współpracy na 2019 rok

 

Uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

W związku z powyższym, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Powiatu Tureckiego do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycje priorytetowych zadań publicznych, które powinien uwzględniać program współpracy na 2019 rok.

Propozycje proszę zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 9 lipca 2018r., na jeden z nw. sposobów:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiat.turek.pl  

  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Rozwoju i Edukacji Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek (decyduje data wpływu do urzędu).

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać:

Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2019”.

Jednocześnie, informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w programie.

Po zebraniu wszystkich propozycji zostanie przygotowany projekt programu współpracy na 2019 rok, który następnie zostanie poddany konsultacji społecznym. Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej www.powiat.turek.pl, www.bip.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.

                                                                   Starosta Turecki

                                                               /-/ Mariusz Seńko

 

 

Załączniki:

  1. Formularz propozycji.

  2. Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.