2019.01.25
Informacja dla przedsiębiorców wydobywający kopaliny dotycząca przekazania informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Starosta Turecki uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) Przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej.

Wypełniony formularz Z-2 prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2019 r., na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62-700 Turek oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż.

Ponadto Starosta Turecki przypomina również, iż 31 stycznia 2019 r. upływa termin składania informacji o ilości wydobytej kopaliny ze złoża za II półrocze 2018 roku.