2018.11.30
Informacja o zakończeniu akcji usuwania azbestu z terenu powiatu tureckiego w 2018 roku.

 

 

Powiat Turecki informuje, że zakończyła się realizacja zaplanowanego na 2018 rok przedsięwzięcia pn.: „Realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2018”.

 

W ramach zadania:

  1. Zrealizowano 313 wniosków na transport i utylizację odpadów azbestowych, w tym 22 wnioski na demontaż odpadów zawierających azbest.

  2. Osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie 697,8850 Mg. Odpady te unieszkodliwione zostały na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości Małociechowo, gm. Pruszcz. Instalacja zlokalizowana jest na terenie działek o nr ewidencyjnych: 143/6, 143/9, 143/10 i 143/12 obręb 0013 w miejscowości Małociechowo, gm. Pruszcz.

  3. Środki przeznaczone na realizację przedsięwziecia pochodziły z następujących źródeł:

- budżet powiatu tureckiego – 6 265,80 tys. zł,

- środki gmin powiatu tureckiego – 5 030,29 tys. zł,

- pozyskano środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 209 330,64 tys. zł.

  1. Na realizację programu wydatkowano ogółem 220 626,73 tys. zł, z czego 94,88% pokryło dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.

  2. Wykonawcą prac została firma ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz wyłoniona w drodze przetargu

 

Zdjęcia