2017.08.04
Złóż wniosek o stypendium Marszałka Województwa WielkopolskiegoInformujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje w roku szkolnym i akademickim 2017/2018 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2) zameldowane są na stałe na terenie Powiatu Tureckiego,
3) w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4) uzyskały w poprzednim roku nauki średnią ocen od:
4,21 – uczniowie
4,01 – studenci i słuchacze,
5) średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci –740,00 zł netto,
6) złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.
Zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendium otrzymają osoby, które uzyskają najwyższą sumę punktów.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem www.umww.pl w zakładce Departament Edukacji i Nauki.
Wnioski należy składać w Wydziale Rozwoju i Edukacji Starostwa Powiatowego
w Turku, ul. Kaliska 59, pok. 220, tel. /63/ 2223259 w terminach:
- uczniowie do 20 września 2017 r.
- słuchacze/studenci do 20 października 2017 r.