Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2024.02.19 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Powiatowy Koordynator ds. zdrowia psychicznego

W dniu 15 lutego 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostę Tureckiego Dariusza Kałużnego z członkami zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Starosta przywitał zebranych, podziękował za uczestnictwo w Zespole oraz przedstawił jego podstawowe zadania, do których należy opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w powiecie tureckim na lata 2024-2030 oraz kontynuacja działalności Powiatowego Koordynatora ds. zdrowia psychicznego, z którego pomocy i wsparcia będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy naszego powiatu. Członkowie Zespołu czynnie uczestniczyli w spotkaniu. Podczas spotkania omówiono podstawowe zadania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030, który stanowi odpowiedź na lokalne problemy w zakresie zdrowia psychicznego oraz jest wypełnieniem krajowych i światowych trendów i rekomendacji w tym zakresie. Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest możliwa dzięki współpracy Samorządu Powiatowego z wszystkimi Gminami Powiatu Tureckiego, które razem współfinansują to zadanie pozwalające na powołanie Powiatowego Koordynatora ds. zdrowia psychicznego.

2024.01.04 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Tymon - pierwszy mieszkaniec Powiatu Tureckiego w 2024 roku

We wtorek 2 stycznia w turkowskim szpitalu na świat przyszedł pierwszy mieszkaniec Powiatu Tureckiego 2024 roku. Narodziny Tymona to wielkie szczęście i radość dla rodziców - Pani Mariki i Pana Tomasza z Piętna. Chłopczyk urodził się o godzinie 10:35. Dziecko w chwili narodzin ważyło 4130 g i mierzyło 57 cm. Mamie małego Tymonka, Starosta Dariusz Kałużny w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego, przekazał gratulacje oraz upominek dla maluszka. Szczęśliwym rodzicom życzymy wszelkiego dobra i spełnienia w nowej życiowej roli. Aby ich pociecha w zdrowiu i rodzinnym szczęściu wyrosła na dobrego człowieka oraz była dumą rodziny.

2023.12.15 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego

14 grudnia 2023 roku o godzinie 9.00 w Sali im. Solidarności w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się ostatnie w 2023 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego. Przedmiotem obrad było: Zaopiniowanie przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego projektu budżetu Powiatu na 2024 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Przedstawienie Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego na 2024 rok. Informacja o stanie przygotowania służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny do okresu zimowego ze szczególnym uwzględnieniem: problemu pandemii, bezdomności, zimowego utrzymania dróg oraz bezpieczeństwa w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i ferii zimowych. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele gmin oraz służb, inspekcji i straży.

2023.12.08 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
ulica M. Konopnickiej w Tuliszkowie do przebudowy

Umowę na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków - ulica M. Konopnickiej - Przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w m. Tuliszków”, podpisał kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak oraz przedstawiciele spółki Via Leonia. Wykonawca drogi i Kierownik ZDP omówili przebieg planowanych prac ze Starostą Dariuszem Kałużnym. Całkowitą wartość inwestycji zaplanowano w kwocie 158 021,18. Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część kosztów to wkład z budżetu Powiatu Tureckiego. W czerwcu 2024 r. planowany jest odbiór prac.

2023.12.07 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Na drodze powiatowej w Smaszewie będzie bezpieczniej

Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie z funduszy krajowych, a dokładnie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości umowy, na wykonanie chodnika w Smaszewie na drodze powiatowej nr 4583P. Wartość umowy wynosi - 499.831,24 zł. Pozostałe 20% wartości inwestycji zostanie pokryte z budżetu Powiatu Tureckiego. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak w obecności Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego w dniu 7 grudnia br., podpisał umowę na realizację przebudowy powyższej drogi. Ze strony wykonawcy inwestycji umowę podpisał Pan Konrad Marek - reprezentujący firmę  M.K. STELLA z Koła. Nowy chodnik będzie oddany do użytku w czerwcu przyszłego roku.

2023.11.06 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Bezpłatna mammografia w SP ZOZ w Turku - zapraszamy

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej mammografii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku.   Badanie jest bezpłatne dla kobiet w wieku 45 – 74 lat, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza.   Badanie umożliwia wykrycie zmian na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wcześnie wykryty nowotwór pozwala na natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.   Zakupiony przez Powiat Turecki mammograf cyfrowy za pomocą nowoczesnej metody obrazowania zmian w piersi zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu oraz idealny kontrast. Pozwala to na uzyskanie obrazów o znaczenie wyższej wartości niż w przypadku mammografów analogowych - mówi Starosta Turecki Dariusz Kałużny.  Mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet dlatego zachęcam, aby nie zwlekać z realizacją badań.    Szczegóły na załączonym plakacie.

2023.10.23 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

Dziś w Starostwie Powiatowym w Turku miało miejsce spotkanie w związku zakończeniem 4-letniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Wicestarosta Władysław Karski podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim zaangażowanym w pomoc na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania powołano Radę na nową kadencję w składzie: Pani Edyta Michalak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku – Przewodnicząca; Pani Barbara Zielińska -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie – Zastępca Przewodniczącego; Pani Monika Małecka – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej- Sekretarz; Pani Dagmara Felisiak – Sekretarz Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku; Pani Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.  Najważniejsze tematy, poruszane podczas spotkań Rady to: opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się, sprzęt rehabilitacyjny oraz sport, kultura rekreacja i turystyk osób z niepełnosprawnością; opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III”; opiniowanie uchwał w sprawie: określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; opiniowanie Uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie: przyjęcia zasad dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             w Turku; opiniowanie uchwał Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Turku. Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych to organ opiniodawczo-doradczy starosty. Do zakresu jej działania należy m.in.:  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena ich realizacji oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.    

2023.10.13 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych na temat Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego na lata 2023 - 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Starosta Turecki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mieszkańcy naszego Powiatu mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Łąkowa 4a, pok. nr 1 i na stronie BIP Powiatu https://bip.powiat.turek.pl/ w zakładce „Obwieszczenia Starosty”. Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 02 listopada 2023.r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: katarzyna.krysztofowcz@turek.starostwo.gov.pl., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek lub też ustnie do protokołu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tel. 63 222 32 283. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Turecki.

2023.09.21 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego

W dniu 20 września 2023 r. w sali  im. „Solidarności” w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego. Podczas obrad omówiono następujące tematy: - informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tureckiego; - informacje o stanie bezpieczeństwa powiatu tureckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej; - informacje o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w powiecie tureckim; - realizacja zadań określonych w przyjętym uchwałą nr XVI/117/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dn. 30.12.2019 r. „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony  Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020-2025” w 2022.  

2023.09.05 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Akcja poboru krwi - 9 września

Uwaga mieszkańcy Powiatu Tureckiego, Wasza krew jest teraz bardzo potrzebna! Klub Honorowych Dawców Krwi „Górnik” w Turku oraz Automobil Klub Turek zapraszają na akcję poboru krwi. Sobota 9 września 2023 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 - Browar Turek (al. NSZZ Solidarność 37, Turek).