Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.11.06 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Bezpłatna mammografia w SP ZOZ w Turku - zapraszamy

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej mammografii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku.   Badanie jest bezpłatne dla kobiet w wieku 45 – 74 lat, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza.   Badanie umożliwia wykrycie zmian na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wcześnie wykryty nowotwór pozwala na natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.   Zakupiony przez Powiat Turecki mammograf cyfrowy za pomocą nowoczesnej metody obrazowania zmian w piersi zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu oraz idealny kontrast. Pozwala to na uzyskanie obrazów o znaczenie wyższej wartości niż w przypadku mammografów analogowych - mówi Starosta Turecki Dariusz Kałużny.  Mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet dlatego zachęcam, aby nie zwlekać z realizacją badań.    Szczegóły na załączonym plakacie.

2023.10.23 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

Dziś w Starostwie Powiatowym w Turku miało miejsce spotkanie w związku zakończeniem 4-letniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Wicestarosta Władysław Karski podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim zaangażowanym w pomoc na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania powołano Radę na nową kadencję w składzie: Pani Edyta Michalak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku – Przewodnicząca; Pani Barbara Zielińska -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie – Zastępca Przewodniczącego; Pani Monika Małecka – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej- Sekretarz; Pani Dagmara Felisiak – Sekretarz Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku; Pani Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.  Najważniejsze tematy, poruszane podczas spotkań Rady to: opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się, sprzęt rehabilitacyjny oraz sport, kultura rekreacja i turystyk osób z niepełnosprawnością; opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III”; opiniowanie uchwał w sprawie: określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; opiniowanie Uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie: przyjęcia zasad dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             w Turku; opiniowanie uchwał Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Turku. Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych to organ opiniodawczo-doradczy starosty. Do zakresu jej działania należy m.in.:  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena ich realizacji oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.    

2023.10.13 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych na temat Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego na lata 2023 - 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Starosta Turecki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mieszkańcy naszego Powiatu mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Łąkowa 4a, pok. nr 1 i na stronie BIP Powiatu https://bip.powiat.turek.pl/ w zakładce „Obwieszczenia Starosty”. Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 02 listopada 2023.r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: katarzyna.krysztofowcz@turek.starostwo.gov.pl., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek lub też ustnie do protokołu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tel. 63 222 32 283. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Turecki.

2023.09.21 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego

W dniu 20 września 2023 r. w sali  im. „Solidarności” w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego. Podczas obrad omówiono następujące tematy: - informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tureckiego; - informacje o stanie bezpieczeństwa powiatu tureckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej; - informacje o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w powiecie tureckim; - realizacja zadań określonych w przyjętym uchwałą nr XVI/117/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dn. 30.12.2019 r. „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony  Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020-2025” w 2022.  

2023.09.05 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Akcja poboru krwi - 9 września

Uwaga mieszkańcy Powiatu Tureckiego, Wasza krew jest teraz bardzo potrzebna! Klub Honorowych Dawców Krwi „Górnik” w Turku oraz Automobil Klub Turek zapraszają na akcję poboru krwi. Sobota 9 września 2023 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 - Browar Turek (al. NSZZ Solidarność 37, Turek). 

2023.08.23 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Dofinansowanie do budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej w DPS Skęczniew

Dom Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie do przedsięwzięcia budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej w kwotach:Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 200.000,00 złPowiat Turecki - 59.928,96 zł.

2023.07.17 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Alkogogle, narkogogle i smokerlyzer dla PSSE w Turku

Starosta Turecki Dariusz Kałużny przekazał Dyrektor Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku w Turku Katarzynie Wysockiej sprzęt edukacyjny w formie alkogogli, narkogogli i smokerlyzera, zakupiony przez Powiat Turecki na potrzeby prowadzenia działań edukacyjno – profilaktycznych przez pracowników Sanepidu.   "Składamy serdecznie podziękowania dla Starosty Tureckiego i Rady Powiatu Tureckiego za zrozumienie potrzeb i sfinansowanie pomocy dydaktycznych, które będą nas wspierać w działaniach profilaktycznych, przyczynią się zwiększenia świadomości, bezpieczeństwa oraz promowania odpowiedzialnych zachowań wśród mieszkańców powiatu tureckiego" - podaje PSSE w Turku. 

2023.07.04 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego

W dniu 04 lipca 2023 r. w sali  im. „Solidarności” w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego w następującym składzie osobowym: Dariusz Kałużny (Starosta Turecki) – Przewodniczący Komisji, Piotr Szewczyński (Radny Rady Powiatu Tureckiego) – Członek Komisji, Jan Smak (Radny Rady Powiatu Tureckiego) – Członek Komisji, Michał Grzelak ( Komendant Powiatowy Policji w Turku) – Członek Komisji, Kamil Kruszyński (Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Turku) – Członek Komisji, Piotr Pietrucha (Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku) – Członek Komisji, Władysław Karski (Wicestarosta Turecki – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego) – Członek Komisji, Beata Bartczak (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku) – Członek Komisji. Skład Komisji z głosem doradczym: Elżbieta Klanowska - Wójt Gminy Turek, Ireneusz Augustyniak – Wójt Gminy Malanów, Krzysztof Sobczak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, Katarzyna Wysocka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku, Jan Radzimski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku, Edyta Michalak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Roman Kacprzak – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, Sławomir Kosobudzki – Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Turku. Paweł Pierożyński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Turku, Grażyna Szamałek – Kierownik Nadzoru Wodnego w Turku W trakcie dzisiejszych obrad poruszono następujące kwestie: -informacje służb, inspekcji i straży wg kompetencji o istotnych zdarzeniach i zagrożeniach dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zwierząt zaistniałych w okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.; -informacje o przygotowaniu służb do okresu letniego oraz ewentualnego wystąpienia ekstremalnie wysokich temperatur, suszy oraz niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych typu intensywne opady deszczu, trąby powietrzne, gradobicia; -informacje o działaniach podejmowanych przez służby, inspekcje i straże mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie  wakacyjnym; -bezpieczeństwo weterynaryjne z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020-2025; -informacje o działaniach dot. monitorowania chorób zakaźnych zwierząt i  przeprowadzania badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

2023.07.04 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego

W dniu 04 lipca 2023 r. w sali  im. „Solidarności” w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego w następującym składzie osobowym: Dariusz Kałużny (Starosta Turecki) – Przewodniczący Komisji, Piotr Szewczyński (Radny Rady Powiatu Tureckiego) – Członek Komisji, Jan Smak (Radny Rady Powiatu Tureckiego) – Członek Komisji, Michał Grzelak ( Komendant Powiatowy Policji w Turku) – Członek Komisji, Kamil Kruszyński (Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Turku) – Członek Komisji, Piotr Pietrucha (Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku) – Członek Komisji, Władysław Karski (Wicestarosta Turecki – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego) – Członek Komisji, Beata Bartczak (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku) – Członek Komisji. Skład Komisji z głosem doradczym: Elżbieta Klanowska - Wójt Gminy Turek, Ireneusz Augustyniak – Wójt Gminy Malanów, Krzysztof Sobczak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, Katarzyna Wysocka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku, Jan Radzimski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku, Edyta Michalak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Roman Kacprzak – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, Sławomir Kosobudzki – Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Turku. Paweł Pierożyński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Turku, Grażyna Szamałek – Kierownik Nadzoru Wodnego w Turku W trakcie dzisiejszych obrad poruszono następujące kwestie: -informacje służb, inspekcji i straży wg kompetencji o istotnych zdarzeniach i zagrożeniach dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zwierząt zaistniałych w okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.; -informacje o przygotowaniu służb do okresu letniego oraz ewentualnego wystąpienia ekstremalnie wysokich temperatur, suszy oraz niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych typu intensywne opady deszczu, trąby powietrzne, gradobicia; -informacje o działaniach podejmowanych przez służby, inspekcje i straże mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie  wakacyjnym; -bezpieczeństwo weterynaryjne z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020-2025; -informacje o działaniach dot. monitorowania chorób zakaźnych zwierząt i  przeprowadzania badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

2023.06.19 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Kolejne dofinansowanie dla PSP w Turku

2023 roku kolejną umowę ze Starostwem Powiatowym w Turku tym razem na dofinansowanie zakupu zestawu manekinów do szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.  Starostwo Powiatowe w Turku przekaże na ten cel kwotę 20 000 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 40 000 zł. Sygnatariuszami umowy byli bryg. Piotr Pietrucha – Komendant Powiatowy PSP w Turku, Dariusz Kałużny – Starosta Turecki, Władysław Karski – Wicestarosta oraz Teresa Borkowska – Skarbnik.  W skład zestawu manekinów wejdą: fantom osoby dorosłej, fantom dziecka oraz fantom niemowlęcia. Komplet trzech wiernie odtworzonych manekinów umożliwi realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych. To kolejna umowa podpisana w ostatnim czasie ze Starostwem Powiatowym w Turku, Wcześniej, 7 czerwca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku podpisano umowę na wsparcie przez Starostwo Powiatowe w Turku montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Turku. Na mocy umowy Starostwo Powiatowe w Turku przekazało kwotę 20 tys. zł. na montaż instalacji o mocy 31,16 kWp. Instalacja zostanie posadowiona na gruncie na obszarze działki strażnicy KP PSP w Turku.Tekst i zdjecia: Malwina Marczyńska