Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2017.05.26 Inwestycje i Rynek pracy
Uwaga! Wolne miejsca na staż

Starosta Turecki informuje, że w ramach programu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (III)". Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami (w załączniku).

2017.05.25 Inwestycje i Rynek pracy
Program "Praca dla młodych mężczyzn"

Starosta Turecki zaprasza wszystkich mężczyzn do 30. roku życia z terenu powiatu tureckiego do uczestnictwa w atrakcyjnych szkoleniach zakończonych zatrudnieniem.   Szczegóły w załączniku.

2017.05.22 Inwestycje i Rynek pracy
Perspektywiczne kształcenie zawodowe w powiecie tureckim

W ramach projektu - Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku i Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich wezmą udział w specjalnych, płatnych stażach. Będą się one odbywały cyklicznie - począwszy od bieżącego roku aż do 2019r.(w okresie wakacyjnym)w renomowanych firmach z terenu powiatu tureckiego i nie tylko! Udział w stażu poprzedzi dwudniowe szkolenie Lider Lean Manufacturing ukazujące mechanizmy zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Każdy uczestnik może wcielić się w rolę logistyka, kontrolera czy operatora, po to, aby z różnych punktów widzenia wpłynąć na poprawę kondycji stworzonej na potrzeby szkolenia firmy. Młodzież ma przed sobą perspektywiczną szansę rozwoju poprzez zdobycie pierwszych umiejętności zawodowych u pracodawców, u których kształcenie jest zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy, w branżach z największym potencjałem rozwojowym i strategicznych dla naszego regionu. Uczniowie z powiatu tureckiego już na etapie kształcenia ponadgimnazjalnego podejmą pracę w wiodących branżach stymulujących rozwój wielu różnych środowisk: projektantów, informatyków, grafików. Sektory te w ostatnich latach uległy istotnym przeobrażeniom, zmieniając się z tradycyjnego obszaru w wysoce wyspecjalizowany segment „wnętrz przyszłości”, gdzie wykorzystuje się inteligentne technologie i rozwiązania. Poznają także specyfikę pracy w branżach „przemysłu jutra”, odznaczającego się wdrażaniem innowacyjnych procesów technologicznych i obsługą wyspecjalizowanych maszyn. Podjęcie stażu otwiera szereg możliwości samorozwoju, kładzie nacisk na zdobywanie i poszerzania kompetencji zawodowych. Daje realną szansę na późniejsze zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie i stwarza warunki skrócenia czasu adaptacji przyszłych pracowników. Projekt adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ukierunkowany jest więc na zdobywanie konkretnych umiejętności, a nie tylko wiadomości teoretycznych. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

2017.05.15 Inwestycje i Rynek pracy
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE-Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych Powiatowy Urząd Pracy w Turku zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu przeznaczonym dla osób bezrobotnych: do 29 roku życia, z ustalonym II profilem pomocy (w uzasadnionych przypadkach z I profilem pomocy),o niskich kwalifikacjach,koniecznością zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji. Uczestnik ma zapewnione:bezpłatne szkolenie,stypendium szkoleniowe,zwrot kosztów dojazdu,zdobycie kwalifikacji zawodowych. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje:Powiatowy Urząd Pracy w Turkuul. Komunalna 662-700 TurekPokój nr 9, tel. (63) 280 23 57Stanowisko nr 21 lub 22 www.turek.praca.gov.pl

2017.04.27 Inwestycje i Rynek pracy
Otwarcie stacji meteorologicznej w Kaczkach Średnich

 Podczas Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, które odbyły się 25 kwietnia 2017 roku, na przybyłą młodzież czekało wiele atrakcji. Była to również doskonała okazja, aby zaprezentować nowe przedsięwzięcie Powiatu Tureckiego-stację meteorologiczną. To nowoczesne rozwiązanie, które ma za zadanie gromadzenie danych i analizowanie zmian zachodzących w pogodzie. Jest to szczególnie przydatne przy podejmowaniu prac w gospodarstwach rolnych, a także dla osób, których samopoczucie uzależnione jest od zmian pogodowych. Wszystkie dane ze stacji meteorologicznej są dostępne na stronie: http://infomet.nazwa.pl/meteo/kaczki/Current_Vantage.htm. Zachęcamy do korzystania!

2017.04.24 Inwestycje i Rynek pracy
XIII posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku

  W dniu 10 kwietnia 2017 r. odbyło się XIII posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku. Na wstępie spotkania zaproszeni goście w osobach dyrektorów zespołów szkół ponadgimnazjalnych Pani Wioletty Adamiak i Pana Krzysztofa Świerka wnioskowali o wyrażenie opinii dotyczącej uruchomienia od roku szkolnego 2017/2018 nowych zawodów szkolnictwa zawodowego. Powiatowa Rada Rynku Pracy, po zapoznaniu się ze szczegółową analizą przeprowadzoną przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku, pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz technik inżynierii sanitarnej w Technikum w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omówiła sytuację na lokalnym rynku pracy wskazując na utrzymującą się niską stopę bezrobocia w Powiecie Tureckim – na poziomie 5,7 %. Rada podjęła również uchwały w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w 2017 roku oraz propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy w 2017 roku. Podczas posiedzenia został pozytywnie zaopiniowany program specjalny „Nasz cel – Twoja praca”, dzięki któremu zostaną zaktywizowane osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy. Członkowie Rady zaopiniowali plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych na 2017 rok z uwzględnieniem środków przewidzianych na ten cel. W trakcie posiedzenia obradowano także nad zmianami w zasadach dotyczących kierowania osób bezrobotnych na staż. Członkowie rady pozytywnie odnieśli się do propozycji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku polegających na wprowadzeniu rocznej przerwy pomiędzy stażami oraz niekorzystaniu z ponownego odbywania stażu u tego samego pracodawcy.   Więcej informacji z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy na: http://turek.praca.gov.pl/informacja-z-posiedzenia-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-2016-roku    

2017.04.10 Inwestycje i Rynek pracy
Po Piętnie nadszedł czas na Kawęczyn!

Zalewie kilka dni temu informowaliśmy, że rusza remont drogi na odcinku Piętno – Wrząca, a już niebawem Powiat Turecki podejmie kolejne zadanie z zakresu poprawy funkcjonowania infrastruktury drogowej, tym razem w gminie Kawęczyn. Planowana inwestycja mieści się przy drodze powiatowej nr 4494P na trasie Marcjanów – Mikulice w miejscowości Kawęczyn. Celem jest budowa 300m bieżących  chodnika wraz z kolektorem deszczowym. Zakres przebudowy obejmuje m.in.: montaż studni rewizyjnych, budowę rowu krytego, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, wyrównanie i plantowanie przyległego terenu. Przebudowy drogi dokona Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Turku. Wartość umowy wynosi 220.626,60zł brutto. Należy jednak dodać, że wskazana inwestycja jest wynikiem dobrej, partnerskiej współpracy Powiatu Tureckiego i Gminy Kawęczyn. Władze gminne na budowę chodnika przekazały ze swojego budżetu 100.000zł, a Powiat Turecki zabezpieczył w budżecie powiatu kwotę w wysokości 200.000zł. Termin wykonania  przewidziany jest na koniec czerwca bieżącego roku. Nowe zagospodarowanie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Kawęczyn. W trakcie prac modernizacyjnych wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności na trasie Kawęczyn - Potworów.   

2017.03.31 Inwestycje i Rynek pracy
Kolejne kluczowe inwestycje drogowe w Powiecie Tureckim

            W najbliższym czasie zostanie uruchomiona kolejna już inwestycja drogowa w ramach środków budżetowych Powiatu Tureckiego. Tym razem gruntownej modernizacji ulegnie droga powiatowa nr 4583P na odcinku Wrząca - Piętno (długość 5,070 km) z kompleksową przebudową skrzyżowania w miejscowości Piętno. Będzie to jedna z kluczowych inwestycji z zakresu poprawy  powiatowej infrastruktury drogowej, która zmieni obraz tamtejszej drogowej rzeczywistości.             Wspomniana przebudowa zostanie dokonana na podstawie umowy zawartej w dniu 28.03.2017 roku z konsorcjum firm Invest Development Sp. z o.o.  oraz Molewski Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi  2.671.319, 51zł brutto. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na koniec lipca 2017 roku.             W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi na odcinku Piętno – Wrząca ze skrzyżowaniem w miejscowości Piętno, a także wykonanie nowej konstrukcji na poszerzeniu w miejscach utraty nośności i uformowanie warstwy wiążącej i ścieralnej. Ponadto zostaną stworzone zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego i kostki brukowej. Na uwagę zasługuje też budowa chodnika i krawężników betonowych oraz poboczy wzmacnianych kruszywem. Pomyślano również o bezpieczeństwie osób podróżujących transportem publicznym i  zdecydowano o utworzeniu nowych zatok autobusowych. Oczyszczone zostaną istniejące przepusty uliczne, powstaną też nowe rowy przydrożne. Strategiczna dla Powiatu Tureckiego inwestycja pozwoli na zwiększenie komfortu podróżowania oraz przyczyni się do unowocześnienia komunikacji drogowej. Z całą pewnością poprawi także bezpieczeństwo ruchu drogowego, które jest priorytetowym zadaniem dla lokalnego samorządu. Przebudowa drogi wpłynie również na jakość walorów estetycznych miejscowości. Sprawne funkcjonowanie modernizowanej sieci drogowej zostanie wsparte wykonaniem nowego oznakowania poziomego i  pionowego w podanych miejscowościach.             Realizacja kolejnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej to efekt skutecznych działań władz Powiatu Tureckiego. Jednocześnie mając na uwadze dobro użytkowników dróg, zwraca się  uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności na drodze podczas remontów i przeprasza za utrudnienia w ruchu.    

2017.03.07 Inwestycje i Rynek pracy
Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Starosta Turecki informuje o terminie otwarcia naboru wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego od dnia 06.03.2017r. do dnia 17.03.2017r. *wnioski złożone przed ww. terminem będą rozpatrywane negatywnie   WSPARCIE PRACODAWCÓW W FORMIE KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) będzie prowadzone zgodnie z Zasadami gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownikówi pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Załącznik do zarządzenia nr 13/2017 Dyrektora PUP w Turku z dnia 22.02.2017r.) Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2017:1)   wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;2)   wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;3)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którymnie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.  Dokumenty dotyczące naboru oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej:www.turek.praca.gov.pl, w Zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców" → „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy" → „Krajowy Fundusz Szkoleniowy" → „Załączniki" Wnioski będą oceniane i rozpatrywane po zakończonym naborze tj. po 18.03.2017r.

2017.02.27 Inwestycje i Rynek pracy
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku

W dniu 21 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku, podczas którego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omówiła m. in. aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy. W dalszej części spotkania członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali planowane zmiany w przeznaczeniu środków Funduszu Pracy na 2017 rok oraz wypracowane przez PUP w Turku zasady gospodarowania środkami na finansowanie działań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy na stronie: http://turek.praca.gov.pl/informacja-z-posiedzenia-powiatowej-rady-rynku-pracy-w-2016-roku