Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2022.01.21 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
ZDP z umową na projekt drogi Władysławów – Kuny

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Wałdysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny” podpisał Przemysław Kaczorowski z firmy „Kadrok” oraz Konrad Gromada z Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, w obecności Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego oraz członka zarządu Ryszarda Papierkowskiego. W dokumentacji projektowej zostanie uwzględniona nie tylko nowa nawierzchnia, która zapewni lepszy komfort podróżowania, ale powstaną także nowe odcinki chodników dopuszczające ruch rowerowy. Po wykonaniu dokumentacji będzie można oszacować planowaną wartość inwestycji. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 146.000,00 zł.

2022.01.21 Kultura i Turystyka Ważne!
Konkurs dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Przypominamy, że nadal trwa nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 28 lutego 2022 r.Koła Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać się samodzielnie poprzez przesłanie krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego jego działalność – na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl.Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.Źródło: https://www.prezydent.pl/

2022.01.20 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Nowa droga w Grąbkowie jeszcze w tym roku

Dziś tj. 20-go stycznia w gabinecie Starosty Dariusza Kałużnego została podpisana pierwsza w tym roku umowa na wykonanie inwestycji drogowej. Umowa dotyczy dużego przedsięwzięcia dofinansowanego w 95 procentach z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w miejscowości Grąbków”. Umowę ze strony wykonawcy podpisał Paweł Andrzejczak z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych S.A. w Kole, natomiast w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Turku podpis złożył Konrad Gromada. Przy podpisaniu umowy obecny był także Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Szewczyński. Zakres zadnia obejmuje wykonanie robót wzdłuż drogi powiatowej nr 4490P od skrzyżowania z DW 470 na odcinku ok. 1,6km w m. Grabków. Planowane prace w głównej mierze będą polegać na poszerzeniu istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni w miejscu utraty nośności i wykonaniu nowej nawierzchni ścieralnej drogi. Zaprojektowano również wykonanie chodnika oraz zjazdów do przyległych posesji co niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Umowna wartość inwestycji wynosi 4.024.187,69 zł. 5 procent środków pochodzi z budżetu Powiatu Tureckiego.

2022.01.18 Komunikaty Ważne!
Wprowadzono stopień alarmowy ALFA-CRP

Informujemy, że względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego powinni: wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, zwanych dalej „systemami”, w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania zgodnie z właściwością, oraz: monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, sprawdzać dostępność usług elektronicznych, dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów; poinformować personel instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów; sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonać weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji; dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu; sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń; informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2022.01.17 Edukacja i sport Ważne!
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla ILO w Turku

Zdobycie dzięki ciężkiej pracy naukowej stypendium Prezesa Rady Ministrów to duże wyróżnienie. Wśród tegorocznych stypendystów nie zabrakło uczniów z powiatu tureckiego. W piątek,14 stycznia, Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński przekazali uczniom Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku - Tomaszowi Rajczykowi oraz Patrykowi Jesiołowskiemu stypendia Prezesa Rady Ministrów. Ponadto nagrodzili także Jakuba Spławskiego, który uzyskał w roku szkolnym 2020/2021 bardzo wysokie wyniki w nauce. Starosta, zwracając się do stypendystów, powiedział, że czuje się zaszczycony, iż osobiście może wręczyć dyplomy najwybitniejszym uczniom z ILO w Turku. Gratulując uczniom ich osiągnięć podkreślił, że są one również efektem pracy ich nauczycieli i rodziców. Tuż po feriach stypendia wręczone zostaną również uczniom Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku w Turku oraz Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Do grona uczniów, którzy otrzymali stypendium Premiera należą Bartosz Kurpik oraz Dominika Olejniczak z ZST. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano też uczniom ZSR CKP w Kaczkach Średnich - Dominikowi Piotrowi Kaźmierczakowi i Aleksandrze Putiatyckiej. Wszystkim stypendystom jeszcze raz składamy wyrazy uznania, życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów i satysfakcji z osiągnięć naukowych. Rodzicom zaś gratulujemy sukcesów wychowawczych.

2022.01.12 Edukacja i sport Ważne!
Gratulacje dla ILO i ZST

Ogromne gratulacje dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku oraz Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku !  Turkowskie liceum ponownie zdobyło Srebrną Tarczę w rankingu Perspektywy2022. Szkoła znalazła się na 373. pozycji w kraju i 29. w Wielkopolsce. To awans o ponad 100 miejsc w porównaniu z poprzednim rokiem. Po kilku latach nieobecności do zestawienia najlepszych techników powrócił też Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku. Szkoła znalazła się na 400. miejscu w kraju i otrzymała Brązową Tarczę. Zgodnie z postanowieniem kapituły rankingu, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników brano pod uwagę cztery zmienne: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Gratulujemy dyrekcji, nauczycielom, a w szczególności uczniom, którzy w bardzo trudnym dla edukacji czasie związanym z pandemią, osiągają wysokie wyniki w nauce i na egzaminach maturalnych.

2022.01.11 Komunikaty Ważne!
Szczepienia w Tuliszkowie - 14.01.2022r.

W związku z trwającą akcją szczepień organizowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego informujemy, iż na terenie Powiatu Tureckiego będzie możliwość przyjęcia szczepionki przeciwko Covid -19 ( szczepionka Johnson & Johnson oraz szczepionkę Pfizer) bez wcześniejszej rejestracji.   Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, 14.01.2022 r., godz. 14.00-18.00.

2022.01.10 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Czwarta karetka dla turkowskiego szpitala w obecnej kadencji Rady Powiatu Tureckiego

Starania Ministra Ryszarda Bartosika, Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego oraz powiatowych samorządowców w związku z powiększaniem taboru ambulansów ratunkowych, dziś zostały zwieńczone sukcesem. To ważny dzień dla mieszkańców Powiatu Tureckiego, bowiem zakupiona nowoczesna karetka z wyposażeniem poprawi komfort pacjentów oraz pracy personelu medycznego. 7.01.2022r. nowoczesna karetka za 500 000,00 zł została oficjalnie przekazana dla turkowskiego szpitala. Dzięki zabiegom Ministra Ryszarda Bartosika udało się pozyskać na ten cel 400 000 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z kolei wkład własny Powiatu Tureckiego wyniósł 100 000 zł. W uroczystym przekazaniu karetki dla szpitala w Turku uczestniczyli: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński, Wicestarosta Władysław Karski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Jan  Smak, Radni Rady Powiatu Tureckiego Emilia Derucka – Kołata oraz Arkadiusz Przybyła, Dyrektor SP ZOZ w Turku Krzysztof Sobczak, Kierownik Działu pomocy doraźnej i przyjęć w Turku Tomasz Ignaczewski. Na okoliczność przekazania ambulansu na potrzeby SP ZOZ w Turku Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński skierował adres okolicznościowy - „Dzięki lepszemu wyposażeniu tureckiej placówki personel medyczny będzie mógł w jeszcze efektywniejszy i zoptymalizowany sposób świadczyć pomoc medyczną pacjentom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia”. Nowoczesny ambulans dla SP ZOZ w Turku pozwoli na utrzymanie jakości świadczonych usług zdrowotnych na wysokim poziomie. Cieszymy się, że dzięki rządowym środkom turkowski szpital zyskał już czwartą karetkę w obecnej kadencji Rady Powiatu Tureckiego.

2021.12.31 Komunikaty Ważne!
UWAGA ! Zmiana numerów kont bankowych Powiatu Tureckiego oraz Starostwa Powiatowego w Turku

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rachunek podstawowy Powiatu Tureckiego 65 1090 1229 0000 0001 4916 2315 dotacje (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) dotacje z Funduszu Wsparcia dotacje i kary z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomoce finansowe z Gmin Powiatu Tureckiego udziały w PIT dla powiatów - z Ministerstwa Finansów zwroty z tytułu udziału w PDOP (CIT) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) subwencje ogólne dla powiatów rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii środki finansowe za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej/placówce opiekuńczo-wychowawczej przekazane z innych jednostek samorządu terytorialnego dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi – środki z WUW środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zalesienia) dochody gromadzone przez jednostki organizacyjne Powiatu Tureckiego   rachunek podstawowy urzędu (Starostwa Powiatowego w Turku) 68 1090 1229 0000 0001 4918 4765   wpłaty komunikacyjne opłaty rejestracyjne i prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, nalepki, pozwolenia czasowe, tablice, licencje i zaświadczenia transportu samochodowego, legitymacje instruktora, opłaty za parkowanie i holowanie pojazdów, karty wędkarskie, czynsze, koszty eksploatacyjne, opłaty geodezyjne,   dochody Skarbu Państwa (rachunek Starostwa Powiatowego w Turku) 14 1090 1229 0000 0001 4918 4767 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa własności, wykup, odsetki, służebność, odszkodowania, rachunek sum depozytowych (rachunek Starostwa Powiatowego w Turku) 41 1090 1229 0000 0001 4918 4766   wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy   Starostwo Powiatowe w Turku informuje, iż opłatę skarbową w sprawach dla których organem jest Starostwo Powiatowe w Turku należy uiszczać gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego (ul. Kaliska 59) bądź przelewem na poniższe konto: Urząd Miejski w Turku 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437    Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Turku. Informacje dotyczące rachunków bankowych pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu znajdują się na poszczególnych stronach biuletynu tych jednostek.

2021.12.31 Komunikaty Ważne!
Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu