Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.11.09 Komunikaty Ważne!
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego

  ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ogłasza wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego nr XLV/299/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu, formularzem do zgłaszania opinii lub uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Turku. Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 20.10.2023 do 02.11.2023 roku do godz. 1400. Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag od ww. podmiotów na temat projektu Programu, które należało składać w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Turku bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edukacja@turek.starostwo.gov.pl W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiły żadnych opinii lub uwag do projektu Programu.                                                                                                                                             Starosta Turecki                                                                                                                                                     /-/                                                                                                                                           Dariusz Kałużny  

2023.11.06 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Bezpłatna mammografia w SP ZOZ w Turku - zapraszamy

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej mammografii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku.   Badanie jest bezpłatne dla kobiet w wieku 45 – 74 lat, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza.   Badanie umożliwia wykrycie zmian na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wcześnie wykryty nowotwór pozwala na natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.   Zakupiony przez Powiat Turecki mammograf cyfrowy za pomocą nowoczesnej metody obrazowania zmian w piersi zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu oraz idealny kontrast. Pozwala to na uzyskanie obrazów o znaczenie wyższej wartości niż w przypadku mammografów analogowych - mówi Starosta Turecki Dariusz Kałużny.  Mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet dlatego zachęcam, aby nie zwlekać z realizacją badań.    Szczegóły na załączonym plakacie.

2023.11.02 Komunikaty Ważne!
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - zapytania ofertowe

.

2023.11.02 Edukacja i sport Ważne!
Konkurs na stanowisko Dyrektora I LO w Turku

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku.  Szczegóły dot. konkursu w załączniku poniżej. 

2023.10.30 Wydarzenia Ważne!
Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości 2023

Starosta Turecki oraz Wójt Gminy Turek zapraszają Mieszkańców Powiatu Tureckiego do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. . W programie Uroczystości: godz. 10.00 – msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, godz. 11.15 – uroczystość patriotyczna pod Pomnik Orła Białego w Turku:  – wystąpienia okolicznościowe, – część artystyczna w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku, – złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Orla Białego. Ponadto: godz. 11.11 – rozpoczęcie XXXIV Biegów Niepodległości – start ul. T. Kościuszi, zapisy na bieg na stronie: www.time4run.com.pl/imprezy/bieg-niepodleglosci-w-turku

2023.10.27 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Powiatu Tureckiego”.   W dniu 25 października 2023 r. do Urzędu Starostwa Powiatowego w Turku wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy ,,Maraton” w Turku, z siedzibą ul. Sportowa 9 A, 62-700 Turek, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w zakresie kultury pod nazwą „Organizacja Pikniku Patriotycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2023 r.” z pominięciem otwartego konkursu ofert - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571). Na posiedzeniu w dniu 26 października 2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego uznał celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot. Na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę: w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.turek.pl; na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku www.powiat.turek.pl; na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.   Uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 06 listopada 2023 r. na adres: poczty elektronicznej:  edukacja@turek.starostwo.gov.pl; pisemnie: Starostwo Powiatowe w Turku, 62-700 Turek ul. Kaliska 59. W załączeniu oferta.   Wicestarosta Turecki /-/ Władysław Karski  

2023.10.27 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych i artystycznych służących upowszechnianiu i rozwojowi kultury”.   W dniu 25 października 2023 r. do Urzędu Starostwa Powiatowego w Turku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie ,,Przystań” w Turku, z siedzibą ul. Browarna 13, 62-700 Turek, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w zakresie kultury pod nazwą „Cudze chwalicie swego nie znacie” z pominięciem otwartego konkursu ofert - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571). Na posiedzeniu w dniu 26 października 2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego uznał celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot. Na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę: w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.turek.pl; na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku www.powiat.turek.pl; na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.   Uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 06 listopada 2023 r. na adres: poczty elektronicznej:  edukacja@turek.starostwo.gov.pl; pisemnie: Starostwo Powiatowe w Turku, 62-700 Turek ul. Kaliska 59. W załączeniu oferta.                                                                                                                                                                                                                                                   Wicestarosta Turecki                                                                                                                                   /-/ Władysław Karski

2023.10.27 Komunikaty Ważne!
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tureckiego na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), zwanej dalej ustawą, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz Uchwały Nr XLVI/303/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2024 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.   Pełna treść ogłoszenia w załączniku.                                                                                                                         Wicestarosta Turecki                                                                                                                                      /-/                                                                                                                          Władysław Karski

2023.10.27 Komunikaty Ważne!
Konkurs ofert NPP oraz NPO

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 11 ust. 1 pkt 2 i  ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w zw. z  art. 11 ust. 1, ust. 1b i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945), ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2024 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pełna treść ogłoszenia konkursowego w załączniku.                                                                                                   Wicestarosta Turecki                                                                                                           /-/                                                                                                  Władysław Karski  

2023.10.23 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

Dziś w Starostwie Powiatowym w Turku miało miejsce spotkanie w związku zakończeniem 4-letniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Wicestarosta Władysław Karski podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim zaangażowanym w pomoc na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania powołano Radę na nową kadencję w składzie: Pani Edyta Michalak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku – Przewodnicząca; Pani Barbara Zielińska -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie – Zastępca Przewodniczącego; Pani Monika Małecka – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej- Sekretarz; Pani Dagmara Felisiak – Sekretarz Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku; Pani Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.  Najważniejsze tematy, poruszane podczas spotkań Rady to: opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się, sprzęt rehabilitacyjny oraz sport, kultura rekreacja i turystyk osób z niepełnosprawnością; opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III”; opiniowanie uchwał w sprawie: określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; opiniowanie Uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie: przyjęcia zasad dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             w Turku; opiniowanie uchwał Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Turku. Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych to organ opiniodawczo-doradczy starosty. Do zakresu jej działania należy m.in.:  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena ich realizacji oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.