Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.10.20 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Tureckiego

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Tureckiegoogłasza konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.   Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. Termin konsultacji: od 20.10.2023 r. do 02.11.2023 r. do godz. 14 00. Forma konsultacji: wyrażenie opinii i złożenie uwag na formularzu zgłoszenia opinii lub uwag. Formularz należy doręczyć do Starostwa Powiatowego w Turku lub wysłać na adres poczty elektronicznej: edukacja@turek.starostwo.gov.pl Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Starostwa Powiatowego w Turku.         Wicestarosta             /-/     Władysław Karski

2023.10.19 Edukacja i sport Ważne!
KONKURS NA LOGO ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W TURKU

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku ogłasza konkurs na Logo. Celem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie używany jako logo – znak identyfikacji wizualnej we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, dokumentacji, stronie szkolnej itp. W szczególności umieszczone będzie na: papierze firmowym, plakatach, ulotkach, ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych, tablicach, gadżetach okolicznościowych, grafice internetowej, banerach, strojach szkolnych, nośnikach reklamy zewnętrznej. Do wygrania - urządzenie wielofunkcyjne! Konkurs trwa od 20.10.2023 r. do 20.11.2023 r. Szczegóły w załączniku ponizej. Serdecznie zapraszamy!

2023.10.19 Kultura i Turystyka Ważne!
Konkurs Fotograficzny pn. „Zbiorniki wodne powiatu tureckiego w jesiennym obiektywie”

Starosta Turecki przy współpracy Referatu Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Zbiorniki wodne powiatu tureckiego w jesiennym obiektywie”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII z terenu powiatu tureckiego, którzy wykonają fotografię wybranego zbiornika wodnego zlokalizowanego w naszym powiecie z uwzględnieniem walorów jesiennej fauny i flory. Termin składania prac konkursowych: 20.11.2023 r. Dla zwycięzców organizator ufundował atrakcyjne nagrody.Nagroda główna: ROWER. Organizatorzy: Starosta Turecki Referat Ochrony Środowiska Więcej imformacji w załaczonym regulaminie.

2023.10.16 Wydarzenia Ważne!
Powiat Turecki z nowymi funduszami na inwestycje.

To, że kluczem do rozwoju regionu są inwestycje to każdy wie, jednakże niezbędnym czynnikiem do realizacji inwestycji są środki finansowe. Powiat Turecki ponownie ma powód do radości, gdyż kolejne pieniądze trafią do budżetu powiatu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tym razem na realizację inwestycji infrastrukturalnych dot. poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych w naszym powiecie. W miniony piątek doszło do podpisania umowy na powyższe zadania pomiędzy stroną rządową reprezentowaną przez I Wicewojewodę Wielkopolskiego Panią Anetę Niestrawską a Powiatem Tureckim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tureckiego w osobach Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, Wicestarosty Władysława Karskiego oraz Skarbnika Powiatu Pani Teresy Borkowskiej. Podpisanie umów na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na drogach powiatowych w miejscowościach: Tuliszków- ul. Targowa, Parkowa, M. Konopnickiej,  Smaszew, Dobra i Długa Wieś oraz Grzymiszew na łączną kwotę 1 928 934,00 zł. odbyło się z udziałem Ministra Członka Rady Ministrów, Sekretarza Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Hoffmana oraz Pasła na Sejm RP Pana Leszka Galemby.    

2023.10.13 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych na temat Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego na lata 2023 - 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Starosta Turecki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mieszkańcy naszego Powiatu mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Łąkowa 4a, pok. nr 1 i na stronie BIP Powiatu https://bip.powiat.turek.pl/ w zakładce „Obwieszczenia Starosty”. Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 02 listopada 2023.r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: katarzyna.krysztofowcz@turek.starostwo.gov.pl., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek lub też ustnie do protokołu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tel. 63 222 32 283. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Turecki.

2023.10.13 Kultura i Turystyka Ważne!
Dzień Edukacji Narodowej 2023

Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja, by podziękować wszystkim pracownikom oświaty za ich trudną i odpowiedzialną pracę, za codzienny wysiłek wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. W piątek, 13 października podczas powiatowych uroczystości Starosta Turecki Dariusz Kałużny uhonorował tych, którzy zasługują na uznanie dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu w pracę na rzecz szkoły oraz kształcenia młodego pokolenia Polaków.   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzenia złożono wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Turecki, a także tym, którzy pracują w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku nauczycielom i pracownikom szkół niepublicznych. Dyrektorzy poszczególnych jednostek otrzymali także stosowne listy gratulacyjne. Okolicznościowe adresy trafiły także na ręce przedstawicieli związków zawodowych. Najlepsze życzenia w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nauczycielom szkół Powiatu Tureckiego przekazała Zastępca Dyrektora Delegatury w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu Justyna Wawrzyniak.   Tradycją spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest wręczenie Nagród Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wzorową realizację zadań statutowych. Razem ze Starostą nagrody pedagogom wręczali Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński, Wicestarosta Władysław Karski oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji Magdalena Wysocka. Uroczystość poprowadził Naczelnik Wydziału EdukacjiBłażej Maleta.    NAGRODA STAROSTY TURECKIEGO I STOPNIA: Danuta Szczepanik Elżbieta Karwacka Barbara Piąstka-Dopieralska Aneta Kurzawa Sławomir Kosobudzki   NAGRODA STAROSTY TURECKIEGO II STOPNIA: Andrzej Tutaj (wicedyrektor ZST) Marta Mielcarska (n-l ZST) Magdalena Gonczarewicz (n-l ZST) Paweł Piętka (n-l ZST) Grzegorz Grzelak (n-l ZST) Izabela Walczak (wicedyrektor ZPEW) Monika Kędzia (kierownik kształcenia praktycznego ZSR) Ewelina Boczek (n-l ZSR) Agnieszka Szymańska (n-l ZSR) Ewa Patrzykąt (n-l LO) Monika Grzelczak (n-l LO) Arkadiusz Wappa (n-l LO) Aleksandra Sztrymer (n-l PPP)   Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Elżbieta Karwacka (dyr. ZSR) Małgorzata Wojciechowska (n-l I LO) Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała: Agata Buchali (n-l ZST)   Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał: Daniel Kusz (kierownik kształcenia praktycznego ZST)   Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymali: Wioletta Adamiak (były dyrektor ZST) Elżbieta Karwacka (dyr. ZSR) Danuta Szczepanik (dyr. I LO)   Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Barbara Piąstka-Dopieralska (dyr. PPP) Teresa Kolińska (n-l PPP) Izabela Piotrowska (n-l ZPEW) Alicja Pokrywiecka (n-l LO) Dariusz Jasak (wicedyrektor ZSR) Nie zabrakło także podziękowań dla pracowników Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku.   Fotogaleria: https://www.facebook.com/photo/?fbid=665385632238456&set=pcb.665390595571293

2023.10.13 Edukacja i sport Ważne!
14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest miłą okazją do przekazania, w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego - dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pedagogom oraz pracownikom oświaty- najlepszych życzeń.

2023.10.12 Komunikaty Ważne!
Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie z nowym dofinansowaniem

Kolejne środki finansowe z budżetu państwa trafiły do Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.  

2023.10.12 Komunikaty Ważne!
Projekt pilotażowy – „Punkt doradztwa dla młodzieży w powiecie tureckim”

Powiatowy Urząd Pracy w Turku od września 2023 roku uruchomił Punkt doradztwadla młodzieży w powiecie tureckim. Miejsce to będzie funkcjonować w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”. Projekt finansowany jest ze środków rezerwy Fundusz Pracy. Powiatowy Urząd Pracy                      w Turku pozyskał na jego realizację kwotę 1 410 392,48 zł. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji młodych osób na rynku pracy w powiecie tureckim poprzez: przygotowanie Punktu doradztwa dla młodzieży w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku (zwanym dalej: PDM) oraz jego funkcjonowanie przez 16 miesięcy, wypracowanie i przetestowanie nowych innowacyjnych narzędzi, sposobów pracy oraz metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30 r.ż. objęcie wsparciem osób do 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy w PUP Turek, zbudowanie i rozwijanie paktu partnerstwa na rzecz młodzieży w powiecie tureckim. Grupą docelową są osoby do 30 roku życia, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu tureckiego – osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, a także w zakresie usług realizowanych w projekcie pilotażowym, niezarejestrowani w PUP czyli: osoby bierne zawodowo, uczące się, pracujące. Założeniem funkcjonowania Punktu doradztwa dla młodzieży jest udzielenie kompleksowego wsparcia dla uczestników projektu. Punkt będzie realizował usługi w zakresie aktywizacji zawodowej tj.: pośrednictwo pracy, rozwój kwalifikacji zawodowych, uzupełnianie luki zatrudnieniowej powstałej w wyniku niżu demograficznego, pomoc finansowa w procesie podejmowania aktywności zawodowej, umożliwienie zdobywania doświadczenia zawodowego. Obsługa Punktu doradztwadla młodzieży będzie realizowana przez Konsultantów rynku pracy. W ramach Projektu Powiatowy Urząd Pracy w Turku ma do zaoferowania szereg innowacyjnych form wsparcia dla uczestników projektu, są to: Grant aktywizacyjny jest to nowe narzędzie aktywizacyjne dla uczestników projektu zachęcające do podejmowania pracy na terenie powiatu tureckiego. Grant aktywizacyjny wynosić będzie 3500 zł brutto. Staż to możliwość udziału uczestników projektu w wysokiej jakości stażach realizowanych przez PUP we współpracy z pracodawcami. Z perspektywy osób młodych wysokiej jakości staże to szansa na zdobycie niezbędnych na rynku pracy wiedzy, umiejętności i kompetencji, sposób na poznanie oczekiwań i wymagań wobec pracowników oraz mechanizmów funkcjonujących na rynku pracy, okazja do poznania potencjalnego, przyszłego pracodawcy, szansa na budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Premia za praktyki, kolejne nowe narzędzie polegające na wypłacie premii pracodawcy, który umożliwił uczestnikowi projektu odbycie praktyk. Bon na start jest to nowe narzędzie dla uczestników projektu: osób bezrobotnych lub poszukujących pracy korzystających z pomocy społecznej lub będących członkiem rodziny wielodzietnej, która na dzień przystąpienia do projektu posiada Kartę Dużej Rodziny bądź spełnia warunki do jej posiadania. Bon na start to wsparcie ułatwiające podjęcie pracy i zakup usług lub rzeczy wpływających na poprawę wizerunku uczestnika w procesach rekrutacyjnych. Wysokość wsparcia w ramach bonu na start to 500 zł brutto. Szkolenia indywidulane, dzięki którym uczestnicy projektu będą mogli uzupełnić swoje kwalifikacje. Finansowanie kosztów badań lekarskich dla uczestników projektu jest to nowe rozwiązanie, które daje możliwość sfinansowania kosztów badań lekarskich dla szerszej grupy odbiorców, tj.: osób bezrobotnych i poszukujących pracy.   W ramach Projektu będą również realizowane takie usługi jak: Indywidualne konsultacje Konsultanta ds. rynku pracy, podczas których uczestnicy zweryfikują własne możliwości, potrzeby oraz wyznaczą cele edukacyjne. Poradnictwo zawodowe obejmujące indywidualne poradnictwo zawodowe, utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikiem projektu, dostarczanie informacji o zawodach, rynku pracy i wymaganiach pracodawców, pomoc pracodawcom w zakresie wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy, pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych w procesie poszukiwania pracy. Warsztaty grupowe z autoprezentacji, podczas których uczestnicy projektu nabędą umiejętności efektywnego prezentowania swojej osoby oraz otrzymają pomoc w przygotowaniu video CV. Partnerstwo z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu tureckiego mające na celu pomoc młodym uczestnikom projektu w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Indywidualne spotkania z psychologiem w Punkcie oraz za pośrednictwem ogólnie dostępnej platformy on-line. Bezpieczna skrzynka, polegająca na udzielaniu wskazówek na zgłoszone problemy czy prośby z zakresu zdrowia psychicznego od anonimowych osób. Umożliwi ona uzyskanie wsparcia merytorycznego, bez konieczności bezpośredniego kontaktu. Możliwość składania zapytań w sposób niespersonalizowany przełamie pierwszą barierę – obawy przed negatywną oceną. Doradztwo w zakresie zdrowia psychicznego obejmujące wsparcie uczestnika projektu w zakresie lepszego radzenia sobie z doświadczanymi problemami psychicznymi, w związku z procesem aktywizacji zawodowej. Doradztwo w zakresie profilaktyki zdrowotnej obejmujące zagadnienia wpływu zdrowego stylu życia na aktywność zawodową. Refundacja poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym badanie sanitarno - epidemiologiczne oraz badanie lekarskie). E-gazetka edukacyjna to dedykowana zakładka na stronie PUP, zawierająca informacje dotyczące: instytucji związanych z kształceniem ustawicznym, lokalnych podmiotów realizujących usługi szkoleniowe dla dorosłych, informacje o zawodach ze szczególnym naciskiem na wymagania w zakresie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. E-bezpieczeństwo to nowa forma wsparcia polegająca na możliwości skorzystania w formie on-line z doradztwa, udzielanego przez wyznaczonych pracowników Komendy Powiatowej Policji, w zakresie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zjawisk przestępczych. E-bon (bon edukacyjny), którego celem będzie jednorazowe wsparcie finansowe z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dojazdu na zajęcia z zakresu studiów I lub II stopnia. Doradztwo w zakresie kwestii mieszkaniowych mające celu zwiększenia możliwości uczestnikom projektu uzyskania pomocy w zakresie pokonywania problemów mieszkaniowych. Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy w formie stacjonarnej lub w formule online, Doradztwo w obszarze ekonomiczno – finansowym, obejmujące Indywidualne konsultacje uczestnika projektu z „Asystentem klienta” w obszarze pomysłu na biznes, analizy finansowej. W celu realizacji wspomnianego wcześniej kompleksowego wsparcia dla młodych ludzi z naszego Powiatu, do udziału w realizacji projektu Powiatowy Urzędu Pracy w Turku zaprosił wielu Partnerów z lokalnego rynku tj.: Ośrodki Pomocy Społecznej z powiatu tureckiego, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Turku, Centrum Zdrowia Psychicznego Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Dziedzinie Psychiatrii-Psychoterapii Olas Jerzy Emil, Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie, Powiatową Komenda Policji w Turku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Turku, Samorządy gminne powiatu tureckiego, Kancelarię Adwokacką Maciej Mazurek, Turecką Izbę Gospodarczą, MediaPort Katarzyna Błaszczyk. Punkt doradztwa dla młodzieży zlokalizowany w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, jako dedykowana strefa dla młodzieży. Strefa usytuowana na parterze z pełną dostępnością, składająca się z nowocześnie urządzonego pomieszczenia biurowego z dwoma stanowiskami dla konsultantów rynku pracy oraz stanowiskami dla klientów. PDM będzie działał w formule otwartej z dostępnością dla szerokiego grona odbiorców usług, w szczególności dla młodzieży, pracodawców oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych informacjami lub współpracą. PDM świadczy usługi zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line. Usługi w trybie stacjonarnym w PDM są realizowane codziennie w dni robocze w godzinach: od 7.30 do 15.30. Ponadto, aby zwiększyć dostępność do oferowanych usług Konsultanci rynku pracy będą pełnili dyżur dwa razy w tygodniu w godzinach od 15.30 do 17.00. W PDM jest zapewniony dostęp w formule on-line – kontakt poprzez sms, Messenger, komunikację na Facebooku, e-mail, możliwość kontaktu przez stronę internetową za pomocą formularza kontaktowego lub rozmowy na czacie. Powiatowy Urząd Pracy w Turku, zaprasza osoby młode zamieszkujące teren naszego powiatu do skorzystania z usług, które w ramach projektu są oferowane w Punkcie doradztwa dla młodzieży w powiecie tureckim. Jesteśmy gotowi, czekamy na Was. Na pewno Wasz czynny udział pozwoli osiągnąć sukces w realizacji projektu.        

2023.10.11 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Remontujemy odcinek drogi Skarżyn - Marcjanów- umowa podpisana

Już niedługo mieszkańcy Gmin Malanów i Kawęczyn oraz wszyscy użytkownicy drogi powiatowej nr 4489P Malanów- Skarżyn - Żdżary na odcinku Skarżyn - Marcjanów, będą mieli wyremontowany kolejny odcinek tej drogi. Jest to kolejna inwestycja drogowa realizowana w Powiecie Tureckim ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości aż 80% wartości umowy oraz z budżetu Powiatu Tureckiego. W tym miejscu należy podkreślić, że duży wpływ na pozyskanie tych funduszy miał Minister Ryszard Bartosik, któremu słów podziękowań nie szczędził w swojej wypowiedzi Starosta. Wartość umowy wynosi 1 660 236,17 zł. Długość remontowanego odcinka to – 2,51 km. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak, obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika, Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego oraz Członka Zarządu Powiatu Tureckiego Ryszarda Papierkowskiego, podpisał umowę na realizację przebudowy powyższej drogi. Ze strony wykonawcy inwestycji, czyli Firmy Budowlano - Usługowej EKO-BUD s.c. Lisewo, umowę podpisał p. Jacek Majdecki.