Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2017.04.07 Komunikaty
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz uchwały Nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku. Wicestrosta /-/Dariusz Kałużny

2017.04.07 Komunikaty
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i w

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO   na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”   ogłasza   otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku. Wicestrosta /-/Dariusz Kałużny  

2017.04.07 Edukacja i sport
Powiat Turecki wspiera naukę języka niemieckiego

Alle für einen, einer für alle – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, pod takim hasłem dnia 6.04.2017r. w murach I Liceum Ogólnokształcącego w Turku odbył się II Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego pod honorowym patronatem Starosty Tureckiego. Z niełatwymi zadaniami testowymi i audio - wizualnymi zmierzyli się uczniowie szkół gimnazjalnych z Turku, Słodkowa, Grzymiszewa, Malanowa, Władysławowa, Tuliszkowa i Goszczanowa. Uczestnicy konkursu zgromadzenia w trzyosobowych grupach wykazali się umiejętnością współpracy i doskonałą znajomością niemieckiego. Starosta Turecki Mariusz Seńko w swym wystąpieniu niejednokrotnie podkreślał, że umiejętność posługiwania się językiem niemieckim jest niezmiernie ważna, a na lokalnym rynku pracy to właśnie niemieccy przedsiębiorcy są strategicznymi partnerami handlowymi. Starosta zaakcentował także, że zadaniem priorytetowym dla władz Powiatu Tureckiego jest wzmocnienie skuteczności nauki wielu języków obcych już od pierwszego etapu edukacyjnego. Poziom konkursu okazał się wysoki. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 1 w Turku (Andżelika Bartczak, Nikola Werbińska i Jakub Lempach). Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie z tej samej szkoły (Olivia Dobrowolska, Julia Bączyk, Tomasz Wincenciak). Opiekun uczniów p. Aneta Ulańska – Grabowska. Natomiast trzecie miejsce na podium należało do uczniów pani Beaty Sawickiej z Gimnazjum w Grzymiszewie (Jakub Cidyło, Patrycja Fabjańska, Jakub Klimt) Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody z rąk Starosty Tureckiego oraz Dyrektor I LO - Danuty Szczepanik. Ich fundatorami było Starostwo Powiatowe w Turku oraz fundacja Deutsch-Polnisches Jugendwerk. Równolegle, opiekunowie konkursowiczów mieli okazję uczestniczyć w specjalnych warsztatach dla nauczycieli języka niemieckiego zaproponowanych przez organizatorów. Interesujące wykłady z zakresu nauczania fonetyki poprowadził dr Grzegorz Pawłowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, natomiast o rozwijaniu zdolności językowych na lekcjach języka obcego opowiedziała Patrycja Adamczewska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku. Inicjatorki wydarzenia - panie Aneta Seńko i Agata Dobrowolska zasługują na szczególne słowa uznania za fachową organizację konkursu i promowanie nauki niemieckiego. Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego” udowodnił, że młodzież ceni sobie naukę języków obcych i świadomie wiąże swą przyszłość z kształceniem lingwistycznym, a ideą władz samorządowych jest wsparcie wszelkich działań zmierzających do nauki języka niemieckiego już od etapu wczesnoszkolnego aż po jej kontynuację i rozszerzenie na wszystkich szczeblach edukacji. Istotna jest także umiejętność owocnej i pomyślnej współpracy władz powiatu z placówkami oświaty z wielu gmin. 

2017.04.07 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Powiat Turecki zakończył kwalifikację wojskową

W dniu 5 kwietnia 2017 r. zakończyła się na terenie Powiatu Tureckiego, trwająca od 13  marca  br., kwalifikacja wojskowa. Ogółem do kwalifikacji wojskowej zgłosiło się 495 osób, z których 90% uznano za zdolnych do czynnej służby wojskowej. Podczas spotkania podsumowującego przebieg kwalifikacji wojskowej Starosta Turecki Mariusz Seńko podziękował przedstawicielom organów odpowiedzialnych za organizację  kwalifikacji wojskowej wysoko oceniając wysiłek i zaangażowanie w efektywne jej przeprowadzenie. Szczególną uwagę zwrócił na wysokie stawiennictwo wzywanych mężczyzn rocznika podstawowego, które  wyniosło ponad 99%.  

2017.04.06 Edukacja i sport
Erasmus + BUS w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

      W dniu 28 marca dzięki inicjatywie Starosty Tureckiego pana Mariusza Seńko oraz Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP  pana Krzysztofa Świerka goszczono w Kaczkach Średnich ekspertów Narodowej Agencji Programu Erasmus +. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Erasmus + Bus”  i stało się okazją dla ponad stu uczestników z placówek oświatowych oraz samorządowych do odkrywania nowych możliwości rozwoju edukacji oraz wymiany doświadczeń. Program Erasmus +, jak podkreśla w adresie skierowanym do ZSR CKP zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pani Aleksandra Ścibich – Kopiec, wspiera międzynarodową współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk a także umożliwia realizację działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz nadania jemu wymiaru europejskiego. Po oficjalnym otwarciu konferencji oraz wprowadzeniu do programu Erasmus + odbyły się szkolenia z poszczególnych obszarów projektowych. Pani Izabela Laskowska oraz pan Krzysztof Świerk zapoznali uczestników z możliwościami projektowymi z zakresu Kształcenia i szkolenia zawodowego. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe  za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. W kolejnym panelu konferencji pani Emilia Halemba z sektora Edukacji szkolnej omawiała projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz „Partnerstwa Strategiczne”. Podkreślała tym samym wpływ tego typu projektów na poprawę jakości pracy placówki oświatowej. Zagadnienia związane z Wymianą młodzieży oraz Wolontariatem europejskim omówił szczegółowo pan Grzegorz Kucharyk – ekspert z zakresu „pokolenia młodych liderów” czyli sektora Erasmus + Młodzież. Spotkanie w Kaczkach Średnich zakończyło się sesją pytań oraz indywidualnymi konsultacjami z ekspertami. Równolegle do Konferencji odbywały się lekcje „Papiery do kariery” z panem Łukaszem Smogorowskim - ekspertem FRSE dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych, w trakcie których przedstawiono informacje dotyczące dokumentów Europass. Portfolio Europass, składające się z pięciu dokumentów, pozwala obywatelom europejskim zaprezentować swoje umiejętności wiedzę, kompetencje , kwalifikacje i doświadczenie w dowolnym kraju europejskim. Dokumenty Europass uznawane są w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w krajach EFTA/EOG oraz w krajach kandydujących.

2017.04.06 Edukacja i sport
III miejsce w finale wojewódzkim konkursu o bezpieczeństwie dla ZST w Turku

  1 kwietnia 2017 r.  trzyosobowa grupa młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyła w finale  IV edycji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczeństwo wokół mnie”.  Celem przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród młodzieży oraz rozwijanie jej zainteresowań i umiejętności dotyczących przedmiotowego zagadnienia. Część teoretyczną stanowi test obejmujący materiał podstawy programowej  z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa, a także zagadnienia z zakresu ruchu drogowego, bezpieczeństwa na kąpieliskach i funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa publicznego. Część praktyczna obejmowała sprawdzenie umiejętności z zakresu udzielania  pierwszej pomocy. Organizatorami konkursu byli: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu oraz WOPR Województwa Wielkopolskiego. Patronat honorowy objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Komendant Miejski Policji w Poznaniu oraz Ochotnicza Straż Pożarna. W tegorocznej  edycji uczestniczyły 23 szkoły z województwa wielkopolskiego. Zespół Szkół Technicznych w Turku reprezentowali: Sylwia Kostrzewa - kl. III TT, Łukasz Jakubowski - kl. III TT i Piotr Kaczmarkiewicz - kl.  III EB. Najlepszy wynik indywidualny zawodów , w części praktycznej obejmującej umiejętności ratownicze z zakresu  pierwszej pomocy,  uzyskała Sylwia Kostrzewa, zdobywając maksymalną ilość punktów. Suma punktów całego zespołu w etapie praktycznym dała ZST trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej.                                            

2017.04.05 Wydarzenia
Powiat Turecki obchodził Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Aby poznać i zrozumieć problem autyzmu od 31 marca do 2 kwietnia w powiecie tureckim  zorganizowano obchody  Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku oraz działające przy Ośrodku Stowarzyszenie „Przyjaźni Dzieciom” zorganizowali trzydniowe obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pod hasłem „Chcemy być sobą”, przyłączając się tym samym do ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji JiM „Polska na niebiesko”. Akcja rozpoczęła się „Niebieskim Heppeningiem” na Rynku Miejskim w Turku. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół miasta Turek i powiatu tureckiego, także przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego w Turku i Miasta Turek. Niebieski Happening rozpoczął się przekazaniem symbolicznej „iskierki”. W poczuciu solidarności i zrozumienia dla osób z autyzmem uczestnicy spotkania utworzyli z papierowych małych serduszek - wielkie niebieskie serca. Kolejnym punktem dnia była I Powiatowa Konferencja pod hasłem „Autyzm – poznaj, zrozum, zaakceptuj”, zorganizowana na terenie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony władz samorządowych Powiatu Tureckiego, Miasta Turek, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz rodziców dzieci autystycznych. Wprowadzeniem do tematu konferencji był film pt. „Zaczarowany świat”, którego bohaterami byli uczniowie z autyzmem uczęszczający do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Turku. Głównym prelegentem konferencji była pani Sylwia Baranowska, specjalista do spraw autyzmu, wykładowca Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu. W swoim wykładzie pt. „Zrozumieć autyzm” przybliżyła problematykę zachowań osób z autyzmem i ich codziennych zmagań z rzeczywistością. Kolejne wystąpienie dotyczyło tematu „Praktyczne aspekty diagnozy i terapii dziecka autystycznego – rola poradni psychologiczno – pedagogicznej”. Specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku, pani pedagog Katarzyna Frącala i pani psycholog Anna Gradecka – Porada zapoznały zebranych z procedurą diagnozowania osób z autyzmem i możliwościami wsparcia dzieci i ich rodzin. Podczas trwania konferencji można był dokonać zakupu pomocy edukacyjnych sklepu internetowego „EMPIS”, który prezentował swoją ofertę. W sobotę na stadionie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku członkowie Klubu Biegacza „Maraton” Turek oraz młodsi i starsi mieszkańcy naszego powiatu w niebieskich strojach biegali „Na niebiesko dla Autyzmu”, by w ten sposób okazać swoje wsparcie i solidarność z osobami z autyzmem. Ostatni dzień wydarzeń upłynął na pląsach, zabawach z chustą i aerobiku w towarzystwie członków Stowarzyszenia „Morsy Turek” w Stanicy Żeglarskiej w Przykonie. „Niebieska Kąpiel”  Morsów i odważnych nowicjuszy zakończyła dzień pełen wrażeń i atrakcji. Tego dnia na znak solidarności z osobami z autyzmem budynek Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku, Starostwo Powiatowe w Turku oraz Muzeum Miasta Turku rozświetliły się na niebiesko.

2017.04.03 Edukacja i sport
„Wiarygodne Szkoły” Powiatu Tureckiego

Decyzją Kapituły IV Edycji 2016/2017 Ogólnopolskiego Programu „Wiarygodna Szkoła” oba technika Powiatu Tureckiego otrzymały tytuł Laureata Programu, który potwierdza Certyfikat Wiarygodności. Zdobycie zaszczytnego tytułu jest jasną deklaracją stosowania przez Szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. Legitymowanie się znakiem firmowym Wiarygodnej Szkoły buduje prestiż placówki zarówno w regionie jak i w Polsce. Certyfikat Wiarygodna Szkoła w lutym br. otrzymało również I Liceum Ogólnokształcące w Turku. Tak więc wszystkie trzy szkoły średnie Powiatu Tureckiego to placówki godne zaufania, reprezentujące odpowiedni poziom nauczania, a jednocześnie będące wiarygodnym partnerem we współpracy.   Gratulujemy !

2017.03.31 Kultura i Turystyka
Zgłoś swój udział do Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

  Ruszył nabór zgłoszeń do organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. To już XI edycja konkursu. Wcześniejsze potwierdzają stały rozwój ilościowy i jakościowy bazy turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, która stanowić może doskonałą wizytówkę naszego regionu. Celem konkursu jest promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, a także motywacja jednostek turystycznych i agroturystycznych, zwłaszcza tych małych, do podnoszenia standardu usług i wzbogacenia oferty. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:   gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi. Nabór zgłoszeń trwa do dnia 15 maja 2017 r. Laureaci poza nagrodami finansowymi zostaną również objęci akcją promocyjną, stanowiącą doskonałą reklamę i zachętę do poznania walorów krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego poszczególnych powiatów naszego województwa. Szczegółowe informacje dotyczące XI edycji konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny, oświadczenie o wyrażenie zgody na udział w konkursie) znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: - www.umww.pl (www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi­­_agroturystyka) - www.wielkopolska.travel/agroturystyka, gdzie znajduje się również baza dotychczas nagrodzonych obiektów.  

2017.03.31 Wydarzenia
Certyfikaty ukończenia kursów komputerowych wręczone

  Zakończyły się warsztaty komputerowe dla seniorów zorganizowane przez Posłankę do Parlamentu Europejskiego – Krystynę Łybacką przy współudziale Starosty Tureckiego oraz Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Uroczyste wręczenie 15 certyfikatów uczestnikom kursu odbyło się 29 marca br. w Starostwie Powiatowym w Turku. Gratulacje seniorom przekazali Starosta Turecki Mariusz Seńko, asystent Pani Europoseł Tadeusz Tomaszewski oraz Radny Rady Powiatu Tureckiego Marian Marczewski. Odbywające się  od stycznia w Zespole Szkół Technicznych w Turku warsztaty komputerowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, a informatyczne umiejętności zdobyte przez kursantów, co podkreślił Starosta Turecki Mariusz Seńko z pewnością okażą się pomocne w poznawaniu świata za pomocą komputera.