Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2016.10.28 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Ćwiczenia dotyczące zagrożenia terrorystycznego w Kaczkach Średnich

W dniu 28 października 2016 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich odbyło się powiatowe ćwiczenie dotyczące procedur postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. Organizatorem ćwiczenia był Starosta Turecki wraz z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia w Starostwie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji. Podczas pierwszej części ćwiczenia przeprowadzone zostało szkolenie dla administratorów obiektów instytucji publicznych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu tureckiego na temat zasad postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. W kolejnej części odbyło się ćwiczenie praktyczne z udziałem służb ratowniczych oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Scenariusz ćwiczenia zakładał podłożenie ładunku wybuchowego w jednej z klas szkoły. Konieczna była ewakuacja uczniów, personelu szkoły oraz uczestników szkolenia. Podczas końcowego etapu ewakuacji doszło do eksplozji ładunku wybuchowego w wyniku czego poszkodowanych zostało 16 osób.  Celem ćwiczenia było m.in. doskonalenie wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych  do działań w przypadku zaistnienia zagrożenia  terrorystycznego, doskonalenie koordynacji działań służb ratowniczych, sprawdzenie procedur Gminnego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,praktyczne przećwiczenie działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz  elementy  ratownictwa medycznego. Po zakończeniu działań ratowniczych sztab kryzysowy dokonał podsumowania ćwiczenia zwracając szczególną uwagę na duże zaangażowanie Dyrekcji szkoły i sprawnie przeprowadzoną ewakuację.

2016.10.27 Komunikaty
Nabór na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku  Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2016 r., poz. 239 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz Uchwały Nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r.w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.    Informacje ogólne:   Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego wzakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.   Wymagania stawiane kandydatom:   W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria: nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie; nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwościco do ich bezstronności; mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań lub realizacji zadań; posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres realizowanego zadania publicznego określonego w programie współpracy.     Zadania komisji konkursowej:   Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonychw otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu, poprzez wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego. Rekomendowanie zaopiniowanej oferty Zarządowi Powiatu Tureckiego.   Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:   Wydział Edukacji, Kultury, Sportu Starostwa Powiatowego w Turku przedstawia Zarządowi Powiatu Tureckiego listę kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania zgłoszeń. Wyboru członków komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Tureckiego. Zarząd Powiatu Tureckiego powołuje 5 członków komisji konkursowej w składzie:3 przedstawicieli organu wykonawczego, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowychlub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy spośród zgłoszonych kandydatur w wyniku wcześniej ogłoszonego naboru. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.   Miejsce i termin składania zgłoszeń.   Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowej”w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, lub za pośrednictwem poczty. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 2 listopada 2016 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu).

2016.10.26 Komunikaty
Otwarty konkurs ofert-nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Tureckiego    na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 poz. 1255) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku.  

2016.10.25 Edukacja i sport
Piłka Halowa Chłopców Szkół Podstawowych w Tuliszkowie

25 października 2016 roku w Tuliszkowie odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej. W finale uczestniczyło 8 zespołów .   Wyniki rywalizacji w załączniku.

2016.10.24 Edukacja i sport
Nauczyciel z I LO w Turku wyróżniony w konkursie "Wielkopolski Nauczyciel Roku"

W ubiegły piątek, 21 października w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których powiat turecki reprezentował Starosta Turecki Mariusz Seńko. W trakcie uroczystej gali, zgromadzeni poznali laureatów konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski-"Wielkopolskiej Szkoły Roku" oraz "Wielkopolskiego Nauczyciela Roku". Celem konkursu było wyróżnienie nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących dzieci i młodzież w duchu odpowiedzialności i patriotyzmu, stanowiących wsparcie dla rozwoju pasji i talentów i cieszących się dużym autorytetem. Nagrodzeni zostali uhonorowani statuetką i nagrodą finansową. Wśród wyróżnionych nauczycieli znalazł się Witold Wojciechowski-nauczyciel geografii w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku.

2016.10.22 Wydarzenia
Ciekawy weekend w Powiecie Tureckim

Miniony weekend obfitował w rożnego rodzaju spotkania, uroczystości i koncerty organizowane w gminach Powiatu Tureckiego. Na zaproszenie Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego, w sobotnie popołudnie 22 października w Russocicach br. Starosta Turecki uczestniczył w spotkaniu wieńczącym projekt pn. „Podtrzymywanie tradycji w wytwarzaniu rękodzieła artystycznego”. Celem projektu, współfinansowanego ze środków Powiatu Tureckiego, było kultywowanie lokalnych zwyczajów i podtrzymywanie tradycji wytwarzania rękodzieła artystycznego. Aktywowanie dzieci, młodzież i osób starszych odbyło się poprzez organizowanie cyklu zajęć warsztatowych z zakresu robienia haftów, innych robótek ręcznych, wyplatania wyrobów z wikliny, kiszenia kapusty, czy darcie pierza. Uczestnicy biesiady mieli przyjemność podziwiać powstałe w trakcie warsztatów wytwory rękodzielnicze. Również w sobotę, Starosta Turecki Mariusz Seńko oraz Radny Rady Powiatu Tureckiego Zdzisław Wojtkowiak mieli przyjemność uczestniczyć w Pikniku Sołeckim w Polichnie. 22 października br. Orkiestra Dęta OSP Dobra - Żeronice obchodziła Jubileusz 25 lat swojego istnienia. Z tej okazji, w Kościele Parafialnym w Dobrej odbyła się msza święta, a następnie w Centrum Kultury w Dobrej uczestnicy uroczystości byli świadkami wyjątkowego Koncertu Jubileuszowego. Powiat Turecki ,podczas uroczystości Jubileuszowych reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Tadeusz Gebler. Podczas  23. Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących „Widzieć Inaczej”, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Turku, Nagrodę Starosty Tureckiego wręczył Członek Zarządu Powiatu Tureckiego Jan Konieczny.  Odbywający w niedzielne popołudnie w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku Przegląd Chórów „Muzyka Korzeni Europy” dla Mieszkańców Powiatu Tureckiego był okazją do miłego spędzenia niedzielnego popołudnia.   Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Turku, iTurek.net

2016.10.21 Edukacja i sport
Drużynowe Szachy Klasyczne

21 października 2016 roku  odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Szachach Klasycznych Dziewcząt i Chłopców ze  Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Zawody odbyły się w Turku w budynku S.M. „TĘCZA”systemem „każdy z każdym”. W zawodach uczestniczyło 14 szkół (9-SP, 3-G, 2-SPG) Wyniki rywalizacji w załączniku.

2016.10.21 Edukacja i sport
Gratulujemy nauczycielom uhonorowanym medalami i odznaczeniami państwowymi

20 października 2016 roku, w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Turku, Starosta Turecki Mariusz Seńko i Wicestarosta Dariusz Kałużny gratulowali nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki, którzy zostali uhonorowani Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Przypominamy, że Krzyże Zasługi otrzymali: Brązowy Krzyż Zasługi- Andrzej Tutaj- Zespół Szkół Technicznych w Turku Brązowy Krzyż Zasługi- Jarosław Jasiak-Zespół Szkół Techniczych w Turku Brązowy Krzyż Zasługi- Aleksandra Milczarek-Zespół Szkół Technicznych w Turku ‹Brązowy Krzyż Zasługi- Izabella Frątczak- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Turku ‹Brązowy Krzyż Zasługi- Małgorzata Wojciechowska- I Liceum Ogólnokształcące w Turku ‹Brązowy Krzyż Zasługi- Jadwiga Łęgosz-I Liceum Ogólnokształcące w Turku Medal za Długoletnią Służbę otrzymali : Medal Złoty za Długoletnią Służbę- Elżbieta Kruszyna- Zespół Szkół Technicznych w Turku Medal Złoty za Długoletnią Służbę- Ewa Łączna- Zespół Szkół Technicznych w Turku Medal Złoty za Długoletnią Służbę- Marek Sęk- Zespół Szkół Technicznych w Turku Medal Srebrny za Długoletnią Służbę- Magdalena Ławrynian- Zespół Szkół Technicznych w Turku Medal Srebrny za Długoletnią Służbę- Barbara Witkowska- Zespół Szkół Technicznych w Turku Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Grażyna Jarek- Zespół Szkół Technicznych w Turku Jolanta Leszczyńska- I Liceum Ogólnokształcące w Turku Teresa Ulatowska- I Liceum Ogólnokształcące w Turku Czwartkowe spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji nauczycielom, którzy w tym roku uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego. Są to: Julita Kończak-Wodzińska i Paweł Piąstka-nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Medale i odznaczenia państwowe zostaną wręczone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 10 listopada 2016 roku.

2016.10.20 Wydarzenia
Obrady XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

17 października 2016 roku obradowała Rada Powiatu Tureckiego. Podczas sesji przyjęto cztery informacje, dwa sprawozdania oraz przegłosowano siedem projektów uchwał. Radni wysłuchali i przyjęli informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd oraz o wykonaniu budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2016 roku. Ponadto, wysłuchali o działaniach Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Marka Pańczyka. Porządek obrad obejmował także sprawozdania: Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z gospodarowania mieniem Powiatu Tureckiego za rok 2015. Podczas obrad, rozpatrywano także projekt uchwały dotyczący przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".  Rada procedowała również nad przyjęciem "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2019". Program zakłada współpracę organów administracji samorządowej, straży, inspekcji i służb na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Na mocy przyjętych uchwał, Gminy: Dobra i Tuliszków zajmą się zimowym utrzymaniem dróg i  ulic powiatowych na swoim terenie.Ponadto, Powiat Turecki nabędzie prawa do nabycia nieruchomości położonej w Kozubowie, w gminie Brudzew z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 4486P Janów-Koźmin-Kozubów. Rada Powiatu Tureckiego przegłosowała także projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 roku oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2021.

2016.10.20 Komunikaty
Zmiany w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku

Uprzejmie informujemy, że dla usprawnienia obsługi klientów podejmujących czynności związanez rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów oraz otrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami Starosta Turecki wprowadził w Wydziale Komunikacji szereg zmian. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów od 3 października zmieniono godziny pracy Wydziału Komunikacji:         Poniedziałek      9.00 – 17.00   Wtorek – Piątek      7.30 – 15.30 Informujemy, że rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami odbywa się:         Poniedziałek        9.30 – 16.30                  Wtorek       8.00 – 14.00      Środa – Piątek       8.00 – 14.30 Mając na uwadze usprawnienie obsługi klienta w Wydziale Komunikacji wprowadzono następujące rozwiązania: W celu zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu klient wydziału oprócz osobistego pobrania kolejnego numeru obsługi z automatu znajdującego przy wejściu do wydziału, ma także możliwość zarezerwowania terminu wizyty telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 63 222 33 70 oraz za pośrednictwem internetu poprzez rejestrację na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku www.powiat.turek.pl .   Został wprowadzony elektroniczny asystent rejestracji pojazdów. Serwis www.rejestracja.powiat.turek.pl pozwala na przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie rejestracji, wyrejestrowania pojazdu lub wymiany dokumentu rejestracyjnego pojazdu. Zapewniona jest możliwość wydrukowania: wypełnionego wniosku blankietu opłaty za rejestrację spisu dokumentów koniecznych do przedłożenia w urzędzie   Wprowadzono udoskonalenie związane z wnoszeniem na stanowiskach obsługi za pomocą kart płatniczych opłat związanych z rejestrację pojazdów i wydawaniem prawa jazdy.   Istnieje możliwość sprawdzenia statusu spraw na stronie www.powiat.turek.pl: Status - Dowód Rejestracyjny‹‹ Status - Prawo Jazdy‹ Sprawdź - Potwierdzenie zapłaty akcyzy Sprawdź historię pojazdu‹ Twoje dziecko jedzie na wakacje? Sprawdź czy autobus jest bezpieczny                       ‹ Za pośrednictwem strony www.powiat.turek.pl można sprawdzić bieżący stan kolejki (ilość osób w kolejce oraz aktualnie obsługiwany numer)