Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.03.09 Edukacja i sport Ważne!
XXII Mistrzostwa Samorządowców Powiatu Tureckiego w Halowej Piłce Nożnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Mistrzostawach Samorządowców Powiatu Tureckieg w Halowej Piłce Nożnej, które odbędą się w hali sportowej w Dobrej 18 marca 2023 roku.  Wiecej informacji w załaczonym regulaminie.

2023.03.08 Komunikaty Ważne!
Informacja o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji proponowanych do zgłoszenia o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku, w dniu 17 lutego 2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Podmioty uprawnione mogły ubiegać się za pośrednictwem Zarządu Powiatu Tureckiego o udzielenie dotacji na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków. O udzielenie dotacji mogły ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. W wyniku przeprowadzonego naboru w dniach 17-28 lutego 2023 r. wpłynął jeden wniosek złożony przez Parafię Rzymsko - Katolicką p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Zarząd Powiatu Tureckiego dokonał oceny formalnej wniosku  i zakwalifikował go do zgłoszenia przez Powiat Turecki o dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.                                                                                                                             Starosta Turecki                                                                                                                       /-/ Dariusz Kałużny

2023.03.07 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Nowoczesny mammograf cyfrowy w SP ZOZ w Turku już dostępny dla mieszkanek powiatu

Turkowski szpital pod koniec 2022 roku wzbogacił się o kolejny sprzęt bowiem Powiat Turecki zakupił dla placówki aparat mammograficzny Amulet Innovality firmy FUJIFILM za 669.559,89 zł. Dyrektor SP ZOZ w Turku Krzysztof Sobczak zaznacza, że szpital był wyposażony w mammograf analogowy, czyli urządzenie starszej generacji. Natomiast zakupiony przez Powiat Turecki mammograf cyfrowy za pomocą nowoczesnej metody obrazowania zmian w piersi zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu oraz idealny kontrast. Pozwala to na uzyskanie obrazów o znaczenie wyższej wartości diagnostycznej (łatwiejsze wykrywanie mikrozwapnień) niż w przypadku mammografów analogowych. Aparat posłuży do wykonywania badań mammograficznych zarówno w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Piersi (badania wykonywane bez skierowań) jak i na podstawie skierowania od lekarza (u kobiet nie kwalifikujących się do skorzystania z Populacyjnego Programu).Na badanie mammograficzne można zapisać się bezpośrednio w rejestracji w Dziale Diagnostyki Obrazowej lub dzwoniąc pod nr tel. 63 280 55 87 lub 63 280 55 84, w trakcie rozmowy zostanie ustalony dogodny dzień i godzina badania.

2023.03.07 Komunikaty Ważne!
Informacja o aktualnym etapie postępowania dotyczącego projektu budowy ciepłowni geotermalnej w Turku

Informacja w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym projektu budowy ciepłowni geotermalnej w Turku, którego wnioskodawcą i inwestorem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku (PGKiM) Pełnomocnik inwestora Pan  Przemysław Kuźma (Antemio Architektura Sp z o.o.) dnia 28.02.2023 roku złożył w Starostwie Powiatowym w Turku wniosek o wydłużenie terminu dokonania uzupełnień do 20.04.2023 roku. Konieczność uzupełnienia nieprawidłowości wynika z uzasadnienia decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia numer IR-IV.7721.382.2022.7 z dnia 20.12.2022 roku. Uzasadnienie do decyzji Wojewody Wielkopolskiego potwierdziło braki w dokumentacji projektowej, których uzupełnianie przez stronę inwestora wciąż trwa. Nie jest więc prawdą, że decyzja Wojewody oznaczała, że inwestor nie musi już wykonać żadnej pracy nad dokumentacją projektową.   Starosta Turecki przychylił się do wniosku pełnomocnika o wydłużenie terminu dokonania uzupełnień.

2023.03.01 Kultura i Turystyka Ważne!
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 2023

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Dziś w samo południe delegacja Powiatu Tureckiego tj. Wicestarosta Władysław Karski, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński i Wiceprzewodniczący Rady PT Jan Smak razem z reprezentantami Gminy Turek: Sekretarzem Gminy Turek Gabrielą Kolendą, Radnym Gminy Turek Michałem Kocikiem, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marcinem Rosiakowskim - oddali cześć Wyklętym poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci i Ich kaźni. Cześć pamięci żołnierzom podziemia antykomunistycznego złożył także asystentem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika – Gerard Krysztoforski. W uroczystości uczestniczyli także dyrekcja i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku, Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku, a także z przedstawicielami Hufca Pracy w Turku. W pierwszej kolejności delegacje pochyliły się w miejscu, gdzie więziono i torturowano sześciu żołnierzy  z oddziału partyzanckiego „Groźny” - przed pamiątkową tablicą na budynku Galerii Staromiejskiej – ówczesnym posterunku Urzędu Bezpieczeństwa. Kolejnymi miejscami oddania honoru Niezłomnym były: obelisk w lesie pod Małoszyną i tym samym miejsce zamordowania i pochówku żołnierzy, następnie mogiła na Cmentarzu Komunalnym w Turku –  gdzie zostały przeniesione prochy Niezłomnych pomordowanych pod Małoszyną. Natomiast reprezentanci Powiatu Tureckiego w osobach Radnego Rady Powiatu Tureckiego Andrzeja Fryta oraz Naczelnika Wydziału Edukacji Sławomira Kosobudzkiego udali się rano także do miejscowości Czyste w gminie Dobra, by złożyć kwiaty i zapalić znicze w miejscu ostatniego schronu „Groźnego”. Cześć i chwała bohaterom!Wieczna pamięć żołnierzom podziemia antykomunistycznego!

2023.03.01 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812 i z 2023 r. poz. 1265), art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Nr XLVI/303/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, edukacji, oświaty i wychowania.    Starosta Turecki   /-/ Dariusz Kałużny

2023.03.01 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku. ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO   na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812 i z 2023 r. poz. 1265) oraz Uchwały Nr XLVI/303/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”  ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku. Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Powiat Turecki zleci w formie wsparcia realizację zadań publicznych z zakresu: wpierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, nauki, edukacji, oświaty i wychowania.      Starosta Turecki /-/ Dariusz Kałużny  

2023.02.28 Kultura i Turystyka Ważne!
Narodowy Dzień "Żołnierzy Wyklętych" 2023

Starosta Tureckioraz Wójt Gminy Turek w dniu   1 marca 2023 roku  wezmą udział w obchodach  Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” Program obchodów: godz. 12.00 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pamiątkową tablicą na budynku Galerii Staromiejskiej na Placu Wojska Polskiego (ówczesny posterunek Urzędu Bezpieczeństwa) w miejscu, gdzie więziono i torturowano 6 żołnierzy z oddziału partyzanckiego „Groźny”. Kolejnymi miejscami oddania honoru Niezłomnym poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy będą: - obelisk w lesie pod Małoszyną i miejsce zamordowania żołnierzy, - mogiła na Cmentarzu Komunalnym w Turku – miejsce przeniesienia prochów ofiar  komunizmu.    

2023.02.27 Wydarzenia Ważne!
Spotkanie Noworoczne Powiatu Tureckiego 2023

Spotkanie Noworoczne Powiatu Tureckiego było doskonałą okazją do podsumowania minionego roku i wskazania planów na najbliższe miesiące, ale też m.in. niesienie pomocy, ponieważ wydarzeniu kolejny raz towarzyszył charytatywny akcent.   Organizatorami tegorocznej gali byli Powiat Turecki, Turecka Izba Gospodarcza, Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku, a także Turecki Klub Ekologiczny. Zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in. Minister Ryszard Bartosik, Poseł Leszek Galemba, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, przedstawiciele samorządów z terenu powiatu tureckiego, a także pracownicy służb inspekcji i straży. Starosta Dariusz Kałużny w imieniu samorządu powiatowego podziękował za dotychczasową dobrą współpracę i wszelką pomoc, która ma znaczący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu tureckiego i całego regionu. - Stoję przed państwem jako reprezentant Zarządu i Rady Powiatu Tureckiego, z którymi wspólnie podejmujemy określone decyzje i podejmujemy konkretne działania. Właśnie za tę współpracę, służącą wspólnemu dobru serdecznie dziękuję. Życzę by nadchodzące miesiące były czasem satysfakcji z trudnej służby na rzecz lokalnej społeczności, abyśmy ten czas - jakże ważny dla przyszłości powiatu tureckiego dobrze wykorzystali. Niech rok 2023 będzie rokiem odpowiedzialnych decyzji i dobrych działań, czego powiatowi i jego mieszkańcom, państwu i sobie z całego serca życzę - mówił Starosta Dariusz Kałużny. Analizę tego, co w minionym roku wydarzyło się w powiecie tureckim wszyscy zebrani mogli obejrzeć w przygotowanym materiale filmowym, gdzie wspominano m.in. o niebagatelnym środkach zewnętrznych, pozyskanych m.in. z funduszy rządowych.  Głównym punktem programu było wręczenie nagród zasłużonym osobowościom dla naszego powiatu. Katarzyna Wysocka, Edyta Michalak oraz bryg. Piotr Pietrucha zostali wyróżnieni przez Starostę Tureckiego tytułami „Człowiek Rok Powiatu Tureckiego”. Wyróżnienia te przyznano po blisko trzyletniej przerwie i w ten sposób uhonorowano podejmowane przez nich działania. Wielkopolska Izba Rolnicza w Turku tytułem Rolnik Roku wyróżniła Państwa Izabelę i Tomasza Andrzejewskich. Turecka Izba Gospodarcza doceniła prężnie rozwijającą się i odnoszącą sukcesy firmę. W tym roku statuetkę otrzymało przedsiębiorstwo Mute Spz z o.o. działające na terenie gminy Brudzew. Wyjątkowe wyróżnienie przyznawane przez Turecki Klub Ekologiczny otrzymał Dariusz Grajkowski. Dzięki swojej ciężkiej pracy i pasji został on Człowiekiem Zatroskanym o Środowisko. Noworoczne spotkanie Powiatu Tureckiego to także okazja do niesienia pomocy. Również w tym roku nie zabrakło tzw. „cegiełek dobrych uczuć”, z których sprzedaży dochód przeznaczony zostanie na wsparcie 15-letniej Ani, mieszkanki gminy Tuliszków. Ania jest jedną z sześciorga rodzeństwa i znajduje się pod opieką swojej siostry. Nastolatka obarczona jest wieloma schorzeniami i znacznym stopniem niepełnosprawności. Każde wsparcie jest zatem nieocenione. Całość wieczoru uzupełnił występ uzdolnionej młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. (poniżej materiały video prezentujące postaci lauretów tegorocznych nagród)  

2023.02.17 Kultura i Turystyka Ważne!
Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków             W związku z możliwością ubiegania się przez Powiat Turecki o przyznanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków dofinansowania na udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji oraz zasady ubiegania się o nie. Informacje ogólne i przedmiot dotacji. Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej: „Program”), powiat może wnioskować o dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840), na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (dalej: „Dotacja”). Powiat Turecki może udzielać Dotacji na zasadach określonych w Uchwale nr LIV/342/2006 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24.10.2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności powiatu. Złożenie przez podmiot ubiegający się o udzielenie Dotacji prawidłowego wniosku stanowić będzie podstawę do wystąpienia przez Powiat Turecki o dofinansowanie z Programu, które – w przypadku uzyskania takiego dofinansowania – przeznaczone zostanie na udzielenie Dotacji na realizację przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1. Z uwagi na procedurę zgłaszania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, o którym mowa w pkt 1, Dotacja może zostać udzielona nie wcześniej niż 2 stycznia 2024 r. Zakończenie prac objętych inwestycją, na które udzielono Dotacji i rozliczenie Dotacji winno nastąpić do 20 grudnia roku, w którym udzielono Dotacji. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o: Programie – należy przez to rozumieć Rządowy Program Odbudowy Zabytków, ustanowiony uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Dotacji – należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), inwestycji – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w art. 81 ustawy wskazanej w pkt 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie Dotacji. O udzielenie Dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne i jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku znajdującego się na stałe na obszarze Powiatu Tureckiego, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Zasady składania wniosków o udzielenie dotacji. Wniosek należy składać do Rady Powiatu Tureckiego. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 867 / 2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 17.02.2023 r., Jeden wniosek może dotyczyć dotacji dla jednego zabytku. Maksymalna kwota dotacji, jaka może zostać udzielona dla wszystkich wniosków składanych na podstawie niniejszego naboru wynosi 2.000.000,00 zł, z czego Powiat Turecki przeznaczy ze środków własnych co najmniej 2% ww. kwoty (40.000,00 zł). Maksymalna kwota dotacji, o której mowa w pkt 4, może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Powiatu Tureckiego polegającej na zwiększeniu środków przeznaczonych na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Informacja o takim zwiększeniu zostanie niezwłocznie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Turku (bip.powiat.turek.pl), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku (www.powiat.turek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku (ul. Kaliska 59, 62-700 Turek). Kwalifikowania wniosków do udzielenia dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Tureckiego, w terminie do dnia 7 marca 2023 r., według kolejności wpływu wniosków do Starostwa Powiatowego w Turku. Dotacje będą udzielane do wyczerpania maksymalnej kwoty dotacji, o której mowa w pkt 4, Dotacja może być udzielona do 100% wartości nakładów koniecznych na wykonanie inwestycji. Dotacji udziela Rada Powiatu Tureckiego. Dotacja przekazana zostanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Powiatem Tureckim. Warunkiem podjęcia przez Radę Powiatu Tureckiego uchwały przyznającej dotację jest uzyskanie przez Powiat Turecki od Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu, wstępnej promesy dla wniosku o dofinansowanie dotacji na wykonanie danej inwestycji. Warunkiem zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest uzyskanie przez Powiat Turecki od Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu, promesy dla wniosku o dofinansowanie dotacji na wykonanie danej inwestycji. W ramach Programu Powiat Turecki może złożyć maksymalnie 10 wniosków o dofinansowanie dla dotacji. Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania o złożeniu wniosku do innego podmiotu uprawnionego o aplikowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku lub przesłać drogą pocztową poleconą (przesyłką rejestrowaną) na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., do godziny 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku lub wpływu (doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Turku drogą pocztową. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze. Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę (w przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna) lub osoby uprawnione do reprezentowania jednostki organizacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących tej jednostki. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał albo notarialnie poświadczony odpis). Do wniosku należy załączyć: dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku; jeżeli tytuł do zabytku jest inny niż własność, a inwestycja dotyczy robót budowlanych, tytuł winien obejmować również zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane; uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków albo dokument z którego wynika, iż zabytek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być objęte przedmiotem dotacji, pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia, kosztorys inwestorski prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, dokument, z którego wynika umocowanie osoby, która podpisała wniosek, do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń woli w sprawach majątkowych (w tym do zaciągania zobowiązań), w zakresie obejmującym co najmniej zakres przedmiotowy wniosku o udzielenie dotacji. Dokumenty załączone do wniosku należy przedłożyć w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, organ uprawniony do poświadczenia danego dokumentu lub wnioskodawcę; w razie wątpliwości co do kopii poświadczonej przez wnioskodawcę, wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji. Wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi. Wnioski złożone po terminie, a także wnioski zawierające braki formalne (tj. niezawierające wszystkich wymaganych elementów albo załączników) nie będą kwalifikowane do udzielenia dotacji i nie będą przedkładane Radzie Powiatu Tureckiego do udzielenia dotacji; wnioskodawcy nie będą wzywani do usunięcia tych braków. Nie przewiduje się przywrócenia terminu na złożenie wniosku. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji oraz finansowania i rozliczania udzielonej dotacji będzie regulowała umowa o jej udzielenie, zawarta pomiędzy wnioskodawcą, a Powiatem Tureckim. Postępowanie zakupowe, w rozumieniu § 2 pkt 26 Regulaminu Programu mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji, powinno zostać ogłoszone przez wnioskodawcę w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Powiat Turecki promesy wstępnej w rozumieniu Programu, na realizację inwestycji. Inwestycja powinna być zrealizowana zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Informacja o zakwalifikowaniu oraz niezakwalifikowaniu wniosku do udzielenia dotacji niezwłocznie po przeprowadzeniu kwalifikacji zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz zamieszczona na stronie Starostwa Powiatowego w Turku, przy czym zakwalifikowanie wniosku do udzielenia dotacji nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji albo przyrzeczeniem jej udzielenia. Postanowienia końcowe. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/ Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku (pokój nr 220 oraz pod nr tel. 63 222 32 57 lub 63 222 32 58). Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych wnioskach, jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:iod@turek.starostwo.gov.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia naboru wniosków i zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, będą one przetwarzane jedynie do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.      Starosta Turecki   /-/ Dariusz Kałużny