Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.04.14 Wydarzenia Ważne!
Spółka PGE PAK Energia Jądrowa - czysta energia o krok bliżej

W czwartek 13 kwietnia Starosta Dariusz Kałużny wziłą udział na zaproszenie ZE PAK SA w uroczystym spotkaniu zorganizowanym w związku z powołaniem spółki Spółka PGE PAK Energia Jądrowa, które odbyło się przy odkrywce Jóźwin. To kolejny ważny krok w kierunku bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także transformacji Wielkopolski Wschodniej odchodzacej od energetyki opartej o więgiel brunatny na rzecz produkcji czystej energii bez emisjii dwutlenku węgla. W spotkaniu udział wzięli Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Minister Zbigniew Hoffmann, Wiceminister Ryszrad Bartosik, Prezesi ZE PAK SA Piotr Woźny oraz PGE Wojciech Dąbrowski, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski.  Na zaproszenie przybyli także dyplomaci koreańscy oraz przedstawiciele koreańskiej firmy KHNP, której technologia ma zostać zastosowana przy budowie bloków elektrowni atomowej w Pątnowie. Pierwszy z bloków ma zostać wybudowany do 2035 roku. 

2023.04.14 Transformacja regionu i OZE Ważne!
„Życie po węglu” w Powiecie Tureckim

W czwartek 13 kwietnia zostały podpisane umowy na poziomie  lokalnym do projektu Life After Coal PL -  Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Umowy o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a 42 beneficjentami i partnerami projektu ze strony lidera i koordynatora projektu podpisywał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, który zaznaczył, że samorządy regionalny i lokalne łączą się na kilka lat bardzo ścisłą współpracą.  Projekt o łącznej wartości około 18 mln euro jest współfinansowany przez Komisję Europejską (65%), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (35%) oraz samorządy (5%). „Umowa Life After Coal PL to kolejny ważny krok na drodze do transformacji Wielkopolski Wschodniej. Niezmiernie cieszy fakt, że wszystkie samorządy z terenu powiatu tureckiego zdecydowały się przystąpić do projektu. To także przejaw tego,ze Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegł szereg wyzwań przed którymi stanął nasz region i zareagował. Powiat Turecki wraz z zamknięciem elektrowni w 2018 roku, a przed dwoma laty także kopalni odszedł od energetyki opartej na węglu brunatnym. Od około dekady samorządom z naszego terenu brakowało środków i kadry do koordynowania przebiegu nieuchronnych zmian. Teraz samorządy, mieszkańcy organizacje stowarzyszone i przedsiębiorcy otrzymaj dodatkowe wsparcie. Powstani siatka doradców, strategia działań w zakresie ograniczenia emisji CO2, ewidencja terenów zdegradowanych, doradztwo klimatyczne w różnych obszarach życia mieszkańców. Należy pamiętać, że w obecnej sytuacji efektywność energetyczna to nie tylko czyste powietrze ale realne oszczędności i więcej środków na inne działania.” - Tak podsumowuje założenia projektu na obecnym etapie Wicestarosta Władysław Karski, który wraz z Członkiem Zarządu Ryszardem Papierkowskim reprezentowali powiat podczas podpisania umowy. Mirosław Broniszewski w imieniu samorządowców za 3-letni upór i pracę wykonaną nad przygotowaniem wniosków i skutecznym pozyskaniem dofinansowań dziękował zwłaszcza pracownikom Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu oraz ważnemu partnerowi projektu czyli Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie reprezentowanej przez prezesa Macieja Sytka. Obecnie trwa etap przygotowawczy projektu, który na dobre wystartuje 1 lipca. Zakończenie i podsumowanie wykonanej pracy związanej z projektem nastąpi w 2031 roku.

2023.04.12 Kultura i Turystyka Ważne!
Zapraszamy do uczczenia pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej

Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Wójt Gminy Turek Karol Mikołajczyk zapraszają 16 kwietnia 2023 roku do udziału w obchodach 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich na Sybir

2023.04.06 Transformacja regionu i OZE Ważne!
Dotacje z FST dla przedsiębiorców już niebawem

W środę 6 kwietnia Turecka Izba Gospodarcza w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego, Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Instrat zorganizowała spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z naszego terenu dotyczące możliwości pozyskiwania środków z europejskich programów, a zwłaszcza z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W spotkaniu wziął udział Wicestarosta Turecki Władysław Karski. Spotkanie poprowadziła Alina Pogoda z Polskiej Zielonej Sieci, a otworzyli opatrując wstępem Prezes TIG Damian Brzóska oraz Prezes ARR w Koninie Maciej Sytek. Informacje dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przedstawił Michał Rejewski z ARR w Koninie. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to nowy instrument finansowy w Unii Europejskiej dla regionów węglowych przechodzących transformację energetyczną. Główne założenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla naszego regionu zostały zawarte w koncepcji oraz w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. FST dla Wielkopolski Wschodniej to około 400 mln euro – środki, o które mogą zabiegać przedsiębiorcy, samorządy, a także NGO, których działalność jest zarejestrowana na terenie 5 powiatów Wielkopolski Wschodniej. Głównymi obszarami w ramach których przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowania są: zwiększenie zatrudnienia (przeciwdziałanie negatywnym skutkom na rynku pracy w związku z zamykaniem kopalń i elektrowni), zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ekologiczne rozwiązania sprzyjające ograniczeniu emisji CO2), czy cyfryzacja. Pierwszy nabór dla sektora MŚP rusza już 1 czerwca czyli za niecałe 3 miesiące. Projekty w ramach tego mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą pozyskać na swoje projekty 45 procent dofinansowania. Projekty dużych przedsiębiorstw mogą starać się o dofinansowanie do 25 procent wartości przedsięwzięcia. Istnieje wiele wytycznych którymi należy się kierować przy przygotowaniu wniosków. Jeden z nich to zgodność z założeniami przygotowanej w ubiegłym roku Strategii Rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Przedsiębiorcy mogą także pozyskać nawet 10 tys złotych na osobę na wyszkolenie dla zwolnionych z ZE PAK po 2018 roku a także na członków ich rodzin. W trakcie dyskusji po prezentacji Wicestarota Karski zauważył, że zawsze lepiej wcześniej skonsultować rozwiązania konieczne do wydania pozwolenia budowlanego dla danego projektu, zamiast forsować źle przygotowany projekt i liczyć na uzyskanie pozytywnej decyzji w 2 dni. Podkreślił, że drzwi jego gabinetu, jak i drzwi gabinetu starosty są zawsze otwarte dla przedsiębiorców i inwestorów gotowych do realizacji ważnych projektów na terenie powiatu tureckiego. Odpowiednie przygotowanie projektu pozwala zaoszczędzić jakże cenny czas. Podczas spotkania informacje w co warto inwestować, jakie są megatrendy i jak wygląda zrównoważone finansowanie przedstawił przedsiębiorcom Stanisław Stefaniak z Fundacji Instrat. Harmonogram naborów na 2023 rok: https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/021/160/original/Harmonogram_nabor%C3%B3w_wniosk%C3%B3w_Fundusze_Europejskie_dla_Wielkopolski_2021-2027.pdf?1679571248 Kryteria Wyboru Projektów dla Działania 10.2 https://arrtransformacja.org.pl/kryteria-wyboru-projektow-dla-dzialania-10-2-na-wsparcie-przedsiebiorstw-ze-srodkow-funduszu-na-rzecz-sprawiedliwej-transformacji-w-ramach-few-2021-2027-przyjete/

2023.04.04 Kultura i Turystyka Ważne!
Wsparcie dla KGW

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich (KGW) ubiegających się wsparcie działalności statutowej. Wnioski o granty przyjmuje biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W bieżącej edycji Programu zwiększono kwoty dofinansowania. Wsparcie finansowe przewidziane dla KGW wciąż jest uzależnione od liczby członków koła i wynosi: – 8 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, – 9 tys. zł – jeśli liczba ta mieści się w przedziale 31-75 – 10 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie ARiMR.  

2023.03.31 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Konsultacje dotyczące precyzyjnego przebiegu kolei do Turku jeszcze w tym roku

   Umowy o realizacji Projektów zgłoszonych przez Województwo Wielkopolskie do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku zostały podpisane. Jedna z pięciu zgłoszonych do Programu Kolej+ inwestycji dotyczy budowy nowej linii kolejowej na odcinku Turek - Konin. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w dniu 27 stycznia br. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to Spółka odpowiada za przeprowadzenie postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców: Studium Projektowo – Technicznego (SPT) i robót budowlanych.    Pierwsze postępowanie zostało wszczęte. Jeśli nie pojawią się większe problemy wpływające na wydłużenie terminów wykonawca SPT. powinien być znany w przeciągu kilku tygodni (Termin składania ofert mija 12 kwietnia 2023 r.).    Zadaniem wykonawcy SPT będzie wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego), w tym kosztorysu inwestorskiego dla Projektu oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w tym decyzji administracyjnych (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę. Do zadań Wykonawcy SPT należeć będzie również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Prace nad SPT Wykonawca zobowiązany będzie jednak rozpocząć od opracowania koncepcji programowo-przestrzennej określającej w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji Projektu dla wariantu przyjętego we Wstępnym Studium Planistyczno - Prognostycznym (WSPP) opracowanym w 2021 roku na potrzeby II etapu naboru projektów do Programu Kolej+, finansowanym z budżetów Lidera Projektu – Województwa Wielkopolskiego oraz Partnerów Projektu tj. Powiatu Tureckiego, wszystkich gminy z terenu powiatu tureckiego oraz Gminy Stare Miasto. Przypomnijmy, że w ramach opracowania WSPP analizom poddane były dwa warianty trasowania linii kolejowej łączącej Turek z Koninem/Poznaniem, tj. wariant W1 – trasowanie przez miejscowość Władysławów oraz wariant W9 -  przebieg przez Tuliszków.    Oba wyżej wymienione warianty zostały omówione w trakcie spotkań informacyjnych ze społeczeństwem, które zgodnie z wytycznymi Programu Kolej+ przeprowadzone były w dniach:   30 września 2021 roku dla mieszkańców z terenu powiatu tureckiego, a 1 października dla mieszkańców z terenu powiatu konińskiego. Należy zaznaczyć, że konsultacje społeczne będą przeprowadzone dla zainteresowanych stron również w ramach prac nad dokumentacją projektową oraz oceną oddziaływania na środowisko, a informacje o tym będą z pewnością pojawiały się w przestrzeni publicznej. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na lata 2023 - 2026. Koncepcję programowo – przestrzenną, która stanowić będzie bazę do dalszych prac projektowych Wykonawca SPT winien wykonać w ciągu 120 dni od podpisania umowy.    Głównym celem Programu Kolej + jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski przy wsparciu ze środków publicznych. Projekt pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” został zgłoszony do Programu Kolej + w formule partnerskiej. Pierwotne grono Partnerów (wymienione wyżej) powiększyło się. Uczestnictwo w realizacji projektu dodatkowo zadeklarowały także gminy Kramsk, Rychwał, Grodziec, Rzgów oraz Powiat Koniński. Co istotne w perspektywie ostatnich protestów oraz komunikowania z mieszkańcami takiej inwestycji Władze Miasta Konin oraz Krzymowa do projektu nie przystąpiły.

2023.03.30 Kultura i Turystyka Ważne!
Młodzi harcerze na „Spotkaniu z książką"

W dniach 24-26 marca 2023 roku w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  w Turku odbył się V Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku „Spotkanie z Książką”. Zlot rozpoczął się w piątek uroczystym apelem otwierającym weekendową przygodę. Swoją obecność zameldowało ponad 50 harcerzy reprezentujących drużyny z całej Polski: 38 Słupecka Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Czarne Jedynki”, 20 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku im. Ireny Sendlerowej „Silne Dziki” z Dęblina, 4 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Karamba” z Łodzi, w roli wolontariuszy 58 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Rivendell” oraz gospodarze spotkania 8 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Europejczycy” z Turku. Podczas świeczkowiska zaprezentowała się każda z drużyn. Przy dźwiękach gitary śpiewaliśmy harcerskie piosenki, bawiąc się i pląsając. Druhna Marta opowiedziała gawędę wykorzystując do niej Teatrzyk Kamishibai. Wieczór ten swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: pan Michał Jarek Rzecznik Prasowy Biura Promocji Powiatu Tureckiego, harcmistrz Franciszek Pyziak Komendant Hufca ZHP Turek, harcmistrz Robert Chmielewski Zastępca Komendanta Hufca ZHP Turek, podharcmistrzyni Izabela Radka Zastępczyni Komendanta Hufca ZHP Turek oraz Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Sobotni dzień rozpoczął się od gry terenowej opartej na fabule książki „Szewczyk Dratewka”. Zadaniem uczestników gry było zbudowanie domku dla owadów, segregacja różnych materiałów, znalezienie klucza w stogu siana, odnalezienie prawdziwej księżniczki oraz wykazanie się wiedzą dotyczącą gatunków ptaków. Po powrocie do Ośrodka i krótkiej chwili odpoczynku, popołudniowe zajęcia programowe rozpoczął występ Teatru „Makuszaki”. Następnie każda drużyna pracowała nad swoją „mega” zakładką. Wielką niespodzianką okazał się program „Szansa na sukces” oraz prowadzący Wojciech Mann, w rolę którego wcieliła się pani Aneta Lubas. Każda z drużyn śpiewała piosenki, a rozbawiona publiczność dopingowała wokalistów. Po kolacji drużyny spotkały się na apelu podsumowującym zlot. Każda z drużyn otrzymała dyplomy i nagrody. W niedzielę po śniadaniu uczestnicy bogatsi o nowe doświadczenia i wzbogaceni o kolejne przeczytane książki pojechali do domów obiecując, że jeszcze do nas wrócą. Harcerskie „Spotkania z Książką” to dowód na to, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych może przybierać różnorakie formy. Spotkania takie jak to integrują, rozwijają samoświadomość, inspirują do działania i wzmacniają poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych. Te i wiele innych zadań zawiera w sobie działalność Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku, która poprzez harcerski system wartości uczy samodzielności i funkcjonowania w życiu codziennym. Organizatorzy ogólnopolskiego przedsięwzięcia to: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, 8 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Europejczycy” działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku wraz z drużynowymi – phm. Martą Bakalarz i panią Anną Knop oraz nauczycielki phm. Izabella Frątczak i pani Aneta Lubas.

2023.03.30 Komunikaty Ważne!
Złóż wniosek na GRANTY NA ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

GRANTY NA ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Organizujesz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży? Twój klub rywalizuje w kategoriach do 18 roku życia? Złóż wniosek w II edycji programu prewencyjnego i dołącz do Dobrej Drużyny PZU. Termin składania wniosków do dnia 21 kwietnia 2023 r. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny .

2023.03.22 Edukacja i sport Ważne!
Akademickie Targi w Powiecie Tureckim - 19.04.2023 r.

Zapraszamy na Akademickie Targi, które organizowane są już po raz kolejny przez Akademickie Inicjatywy. Targi adresowane są głównie do młodzieży kończącej naukę w szkołach ponadpodstawowych i stojącej przed wyborem kolejnego etapu edukacyjnego oraz dla osób, które pragną poszerzyć swoje kwalifikacje. Kiedy - 19 kwietnia 2023 r.  Gdzie - ZST Turek (hala sportowa)  Patronat Honorowy Starosty Tureckiego  Zapraszamy 

2023.03.22 Edukacja i sport Ważne!
Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Tenisie Stołowym 24-25 marca 2023 r.

Zapraszamy do udziału w XX Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Tureckiego, które odbędą się w dniach 24-25 marca 2023 roku w sali sportowej przy ul. Parkowej 29 w Malanowie. Więcej informacj w załaczonym poniżej regulaminie.