Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2022.10.28 Kultura i Turystyka Ważne!
Święto Dyni w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Turku

Październik to miesiąc, który kojarzy się wszystkim z dynią. Dlatego 27 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym obchodzono Święto Dyni. Z tej okazji cała szkoła przybrała barwy jesieni i wszędzie pojawiły się dynie małe i duże. Na uczniów czekało wiele atrakcji . Była fotobudka oraz ciekawe zajęcia warsztatowe. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach, podczas których tworzyli z dyni lampiony, wykonywali dynie z koronki, pomarańczowych balonów, dynie 3d, robili dyniowe babeczki oraz przeprowadzili doświadczenie pt. ”Wybuchające dynie”. Pracowali też z kartami pracy. Ponadto wszyscy uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat tego, jak można wykorzystać to popularne warzywo zarówno w kuchni, jak i tworząc dyniowe rękodzieła. Wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem i kreatywnie wykonywali poszczególne zadania. Dzień ten przyniósł wiele radości, zwłaszcza podczas wykonywania zabawnych zdjęć w dyniowej fotobudce. Organizatorami Święta Dyni były: Beata Biała, Sylwia Kałużna, Anna Mikołajczyk, Anna Pawlak, Karolina Poturała i Aneta Wieczorkiewicz.  

2022.10.28 Komunikaty Ważne!
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 2023

Zarząd Powiatu Tureckiego  na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), zwanej dalej ustawą, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Nr XXXIV/235/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2023 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.   Pełna treść ogłoszenia w załączniku.                                                                                                                         Starosta Turecki                                                                                                                                      /-/                                                                                                                       Dariusz Kałużny

2022.10.28 Komunikaty Ważne!
Konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2023 roku dwóch punktów poradnictwa: NPP i NPO

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust. 1 pkt 2 i  ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), w zw. z  art. 11 ust. 1, ust. 1b i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945),   ogłasza   otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2023 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.     Pełna treść ogłoszenia konkursowego w załączniku.                                                                                                       Starosta Turecki                                                                                                           /-/                                                                                               Dariusz Kałużny    

2022.10.27 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Mieszkańcy Smaszewa doczekają się nowego chodnika i oświetlenia

W czwartek 27 października w gabinecie Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego została podpisana umowa na budowę chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, przy drodze powiatowej 4583P Dzierzbin-Smaszew-Wrząca w miejscowości Smaszew. Umowę podpisał Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Paruszewski oraz wykonawca inwestycji Grzegorz Juszczak z firmy KON-BRUK. O realizację zadania, zdecydowanie poprawiającą bezpieczeństwo mieszkańców samego Smaszewa jak i całej gminy Tuliszków, zabiegał już od jakiegoś czasu Członek Zarządu Powiatu Tureckiego i Radny Bohdan Radecki oraz Sołtysowa Barbara Radzimska. W ramach umowy zostanie wybudowany nowy chodnik z kostki brukowej poszerzona zostanie jezdnia, wybudowany zostanie kolektor deszczowy wraz ze studzienkami wypustowymi. Przy drodze wybudowane zostanie nowe oświetlenie uliczne. Planowana wartość robót budowlanych to 1.134.353.11 zł. Zadanie zostało w 98 procentach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – III Edycja PGR. Inwestycję wsparł także samorząd Tuliszkowa, przekazując najpierw 23.500 zł na wykonaną wcześniej dokumentację projektową, a następnie 28.205,24 zł wsparcia na wykonanie robót budowlanych. To kolejne ważne przedsięwzięcie w infrastrukturę drogową na terenie gminy Tuliszków realizowane w tej kadencji zauważył Starosta Dariusz Kałużny. Samorząd Powiatu Tureckiego inwestuje systematycznie w ponad 300-kilometrową infrastrukturę drogową w kolejnych gminach.  

2022.10.26 Komunikaty Ważne!
Komunikat Starosty Tureckiego: Burmistrz nie przewidział potrzeby powstania ciepłowni geotermalnej i nie zadbał o zmianę planu

Starosta Turecki wspiera rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii w Powiecie Tureckim, w tym powstanie ciepłowni geotermalnej i mniejsze rachunki za ciepło dla mieszkańców ! Jednakże każda inwestycja, a zwłaszcza tak kluczowa jak ciepłownia dofinansowana ze środków zewnętrznych musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wniosek o pozwolenie budowlane na budowę ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą techniczną okazał się niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w 2020 roku przez Radę Miasta, w której Burmistrz Romuald Antosik i radni Ziemi i Turkowskiej mają większość. To ta większość uchwaliła plan nie uwzględniający ciepłowni geotermalnej w strefie inwestycyjnej.  Oto harmonogram w jakim przeprowadzona została procedura AB.6740.334.2022 – budowa ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą techniczną i budowlanymi obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ewid. 783/22, 783/18 obręb B miasto Turek, inwestor - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku:   Wpływ wniosku o pozwolenie na budowę dnia 20.06.2022r. - wniosek skierowany do Burmistrza Miasta Turku (błędnie wpisano organ do którego skierowany jest wniosek zamiast: Starosta Turecki wpisano Burmistrz Miasta Turku) Złożono wniosek zmodyfikowany dn. 24.06.2022r. - we wniosku prawidłowo wpisano organ do którego skierowany jest wniosek Wezwanie o uzupełnienie opłaty skarbowej z dnia 8.07.22r – uzupełnienie inwestora 15.07.2022r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 15.07.2022r. Postanowienie o obowiązku uzupełnienia projektu budowlanego – dnia 19.07.2022r. (termin uzupełnienia 30 dni od odbioru) Przedłużenie terminu na wniosek inwestora, najpierw do 6.09.22, potem do 14.09.2022r. Uzupełnienie 14.09.2022r. ( uzupełnienia projektu przez pełnomocnika 58 dni) Od uzupełnienia projektu do wysłania zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym wysłany 5.10.2022r. (od 15.09.2022r do 5.10.2022r. - 22dni) Decyzja z dnia 17.10.2022r.   Projekt jest niezgodny z uchwałą nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30.09.2020r. tj. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej - dostosować projekt budowlany do § 4 ust. 3 pkt 3 ww. planu. Treść planu zagospodarowania przestrzennego: ,,Dopuszcza się realizację innych niż elektrownie wiatrowe urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źrodeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW.” Natomiast w projekcie  moc ciepłowni geotermalnej przewiduje się na 4,3 MW (treść w załączniku) Według inwestora wskazany zapis dotyczy wyłącznie urządzeń wytwarzających energię elektryczną, a nie produkcji energii cieplnej. Dla potwierdzenia swojego stanowiska przedłożono również wyjaśnienia autora MPZP obowiązującego na danym terenie, w którym stanowi, że w przypadku zakładów ciepłowniczych powyższe ustalenia planu nie mają zastosowania. Odnoszą się one wyłącznie do elektrowni ( nie ciepłowni) , które w konsekwencji swojej działalności będą wytwarzały produkt w postaci energii elektrycznej. W ocenie organu, nie zasługuje na uwzględnienie argumentacja inwestora wskazująca, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z wniosku, przedmiotem inwestycji ma być budowa ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą, przy czym planowaną maksymalną do uzyskania moc cieplną inwestor określił na 4,3 MW. Tymczasem na obszarze, na którym zaplanowano inwestycję obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący, iż dopuszcza się realizację innych niż elektrownie wiatrowe urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW (par. 3 pkt 3 planu). Definicji „energii” ani też „odnawialnego źródła energii” nie zawarto w przedmiotowym planie miejscowym. Nie zawarto ich również w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przez energię należy rozumieć energię przetworzoną w dowolnej postaci. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, odnawialnym źródłem energii jest odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Ustawodawca wprost i wyraźnie zaliczył zatem do odnawialnych źródeł energii energię geotermalną (zdefiniowaną - również w tej samej ustawie - jako energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi). Przedmiotowa inwestycja niewątpliwie będzie zatem obejmować urządzenia wytwarzające energię cieplną, będącą jedną z postaci energii, z odnawialnych źródeł energii. Wpisuje się zatem w ograniczenie wynikające z par. 3 pkt 3 planu. Nie mogą zostać zatem uznane za zasadne twierdzenia inwestora, wsparte wyjaśnieniami autora projektu planu miejscowego, że wprowadzone do planu ograniczenie dotyczy wyłącznie energii elektrycznej. Takiego wniosku w żaden sposób nie da się wyprowadzić z brzmienia wspomnianego par. 3 pkt 3 planu - ograniczeniem objęte zostały urządzenia wytwarzające każdą energię z odnawialnych źródeł energii, bez wskazywania, że ograniczenie to dotyczy energii elektrycznej. Dodatkowo w ocenie organu przedmiotowa inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wobec czego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wymagana jest dla tego przedsięwzięcia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Wynika to z faktu, iż przedsięwzięcie: 1) stanowi zabudowę przemysłową oraz towarzyszącą jej infrastrukturę, o rzeczywistej powierzchni zabudowy większej niż 1 ha, przy czym wyłączenie z przedsięwzięcia części infrastruktury tak, aby powierzchnia zabudowy była nie większa niż 1 ha organ uznał za bezzasadne, 2) przedsięwzięcie umożliwi wydobywanie kopalin ze złoża (woda termalna jest kopaliną) metodą otworów wiertniczych.

2022.10.26 Edukacja i sport Ważne!
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Turku z nową salą terapeutyczną

- Salę Doświadczania Świata została wyposażona dzięki środkom otrzymanym w ramach projektu „Reklama Dzieciom” organizowanego przez Telewizję Polską. Jako kreatywna placówka wciąż poszukujemy metod, które pomogą prowadzić bezpieczną, przyjazną, a jednocześnie efektywną terapię – mówiła dyrektor Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku Barbara Piąstka Dopieralska podczas oficjalnego otwarcia sali. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. Arkadiusz Przybyła, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Mateusz Bukowski, przedstawicielka Kuratorium Oświaty Irena Rogala oraz dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku Barbara Piąstka Dopieralska.W wydarzeniu uczestniczyli także Wicestarosta Władysław Karski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tureckiego, Kierownika Biura Powiatowego ARiMR Jan Smak, Naczelnik Wydziału Edukacji Sławomir Kosobudzki, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Tureckiego oraz pracownicy PPP w Turku. Sala Doświadczania Świata przeznaczona dla podopiecznych PPP w Turku jest pomieszczeniem ze specjalnie dobranym wyposażeniem i narzędziami terapeutycznymi. Nadrzędnym celem koncepcji tej Sali jest pobudzanie głównych zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu oraz węchu. Będzie przeznaczona do prowadzenia zajęć psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami ruchowymi, zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami emocjonalnymi czy neurorozwojowymi. Założeniem projektu jest również możliwość skorzystania z Sali dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu powiatu tureckiego.Sala wyposażona jest w projektor kolorowych obrazów, emiter zapachów, panele sensoryczne, sensoryczny podświetlany stolik wodny, światłowody, kolumnę wodną, urządzenie nagłaśniające, magiczną kulę UV. Podczas drugiej części uroczystości Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Mateusz Bukowski i Minister Ryszard Bartosik wraz z Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Turku Janem Smakiem przekazali na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej laptopy, które posłużą w pracy dydaktycznej kadrze placówki.

2022.10.24 Edukacja i sport Ważne!
Konkurs plastyczny "Oszczędzam Energię – Dbam o Środowisko"

Starosta Turecki przy współpracy z Referatem Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. "Oszczędzam Energię – Dbam o Środowisko". Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych, tj. uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych z Powiatu Tureckiego, które wykonają pracę plastyczną promującą oszczędzanie energii w życiu codziennym.  Termin składania prac konkursowych: 25 listopada 2022 r. Dla zwycięzców organizator ufundował atrakcyjne nagrody.

2022.10.20 Komunikaty Ważne!
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskiech w Poznaniu

2022.10.17 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Mieszkańcy Długiej Wsi z nowym chodnikiem

Chodnik w Długiej Wsi w Gminie Dobra to kolejna w tym roku inwestycja w infrastrukturę drogową zwiększającą bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Tureckiego. W poniedziałek 17 października nowy odcinek chodnika przy drodze powiatowej łączącej gminy Dobra i Przykona otworzyli wspólnie z Wiceministrem Ryszardem Bartosikiem Członek Zarządu Powiatu Tureckiego Ryszard Papierkowski, Radny Rady Powiatu Tureckiego Andrzej Fryt. Gminę reprezentowali Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, Wiceburmistrz Przemysław Tomczak, Radni Anna Jasiak i Zbigniew Gil, a także sołtysi Przemysław Białek i Paweł Wszędybył. Podczas otwarcia inwestycji nie mogło zabraknąć Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Andrzeja Papierkowskiego oraz wykonawcy zadania Witolda Rosiaka z firmy VIA. Radny Andrzej Fryt podkreślał, że dla realizacji zadnia decydujące znaczenie miała dobra współpraca i wsparcie zarówno rządowe jak i gminne. W przyszłości będzie zabiegał o wykonanie pozostałej części chodnika, tak aby cała droga pomiędzy Przykoną a Dobrą była w pełni bezpieczna dla pieszych i rowerzystów, gdyż natężenie transportu kołowego na tej drodze powiatowej jest wyjątkowo wysokie. Wartość zadania wyniosła 333.839,48 zł. Inwestycja została dofinansowana w 70 procentach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 30 procentowy wkład własny został pokryty z Budżetu Powiatu Tureckiego oraz Gminy Dobra.

2022.10.13 Komunikaty Ważne!
Komunikat Powiatu Tureckiego dot. bezprawnego działania PGKiM w ciągu powiatowej ul. Milewskiego w Turku

Powiat Turecki informuje, że w ubiegłym tygodniu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku pod kierownictwem Mirosława Wypióra, dokonało ponownego, bezprawnego zablokowania rur odpływowych ze studzienek wpustowych odprowadzających wody opadowe i roztopowe, dodatkowo zaspawując pokrywy włazów studni kanalizacyjnych w ciągu powiatowej ulicy Milewskiego w Turku. W kontekście rozpoczynającego się okresu jesienno - zimowego bezprawne działania spółki PGKiM polegające na niszczeniu i blokowaniu podziemnej kanalizacji deszczowej rodzą poważne konsekwencje dla Mieszkańców Powiatu Tureckiego. Stwarzają m.in. zagrożenie dla użytkowników dróg powiatowych oraz mogą wywoływać podtopienia powodujące szkody w dobytku Mieszkańców poprzez zalewanie przyległych do ulic posesji. Rozlewające się wody opadowe uniemożliwią poruszanie się po chodnikach pieszym, utrudnią także bezpieczne przejście uczniów do szkoły. Ponadto w okresie zimowym nieodprowadzona woda spowoduje, że ulica i chodniki będą pokryte lodem. Bezprawność działań PGKiM, której jedynym udziałowcem w 100% jest - zarządzana przez Burmistrza Antosika - Gmina Miejska Turek, polega m.in. na tym, że spółka blokuje instalacje publiczną (służącą wszystkim Mieszkańcom), a przecież nie jest to prywatna własność tej spółki. Powiat Turecki nie jest zobowiązany do uiszczania spółce miejskiej opłat, gdyż od kilku lat nie istnieje już podstawa prawna, aby wnosić opłatę o charakterze publicznym za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. Pobór opłat jest bezpodstawny, albowiem żaden organ właściwie do tego umocowany i powołany nigdy nie zatwierdził, czy nie wydał odpowiednich podstaw prawnych, które określałyby wysokość i podstawę wysokości opłat za usługę. Sprawy w powyższym temacie toczą się w sądach. Sąd orzeknie, o tym kto ma racje. Należy czekać na rozstrzygnięcia sądów, na prawomocne wyroki, a nie dokonywać niszczenia i blokowania publicznej instalacji podziemnej, jak czyni to PGKiM. Powyższa spółka miejska nie jest prywatnym folwarkiem, działając na mieniu publicznym wykonuje zadania publiczne nałożone przepisami prawa. Należy zatem podkreślić fakt, iż jeśli dojdzie do sytuacji, w której mienie Mieszkańców zostanie zalane i uszkodzone to wówczas nie Powiat Turecki będzie winny zaistniałej sytuacji, lecz PGKiM, który swoim samowolnym i bezprawnym działaniem polegającym na blokowaniu studzienek może spowodować wyżej wymienione zagrożenia.