Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2022.02.02 Komunikaty Ważne!
Strażacy interweniowali w powiecie tureckim

Orkan Nadia, który przechodził nad Polską w końcu ubiegłego tygodnia spowodował szkody także w gminach powiatu tureckiego. Na szczęście znacznie mniejsze niż w północno-zachodniej części kraju.We wtorek 1 lutego Komendant KP PSP w Turku mł. bryg Piotr Pietrucha oraz mł. kpt. Mariusz Owczarek spotkali się ze Starostą Dariuszem Kałużnym, aby w ramach współpracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazać informacje dotyczące działań straży związanych z usuwaniem skutków nawałnicy. Silny wiatr uszkadzał dachy, pochylał i łamał drzewa, a także zrywał linie energetyczne co skutkowało przerwami w dostawach prądu w wielu miejscach powiatu. Najwięcej razy strażacy interweniowali w gminie Tuliszków (10 interwencji) , w mieście Turek (8), gminie Kawęczyn (8) gminie Władysławów (6), gminie Turek (5) oraz gminach Brudzew, Dobra i Przykona (4). Łącznie odnotowano 55 zdarzeń. W środę 2 lutego strażacy będą pomagać w rozładunku 456 tysięcy maseczek, które zostały przekazane od Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego dla gmin z terenu powiatu. Na spotkaniu starosta i komendant rozmawiali także o zabezpieczaniu przez strażaków z 18 jednostek OSP będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym Punktu Szczepień Powszechnych w SP ZOZ w Turku oraz jednodniowych akcji szczepiennych przeprowadzanych w gminach. 

2022.01.26 Komunikaty Ważne!
Uwaga! Ważny obowiązek dla stowarzyszeń, fundacji oraz ochotniczych straży pożarnych

ZGŁOSZENIA DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH 31 października 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 815), która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółdzielnie. Wymóg nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych. Niedokonanie wpisu będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi. Podmioty wpisane do KRS do dnia 31 października 2021 r. włącznie – mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR w okresie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. (tj. w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych np. gdy zmieni się skład organów organizacji lub dane osobowe poszczególnych osób wchodzących w ich skład (np. zmiana nazwiska czy państwa zamieszkania) już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu tureckiego do zapoznania się z poniższymi odnośnikami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ W związku ze zmianą przepisów, Portal Organizacji Pozarządowych NGO.pl udostępnił specjalny poradnik, dostępny pod adresem: https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja   Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa merytorycznego, prawnego i pomoc w realizacji ww. obowiązku prowadzonego przez: Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, 62-510 Konin, ul. Wiśniowa 7, tel. 603 440 663        

2022.01.24 Kultura i Turystyka Ważne!
Wyniki konkursu kulinarnego

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie "Wigilijne przepisy tradycyjnej kuchni Powiatu Tureckiego". Cieszymy się, ze tak chętnie dzielicie się z nami przepisami na wyśmienite potrawy świąteczne. Wszystkie receptury zostaną umieszczone w specjalnym wydaniu "Przepiśnika Powiatu Tureckiego". Wyniki konkursu prezentują się następująco: I miejsce ex aequo zdobyły KGW MARIANKI (Gmina Kawęczyn) oraz KGW KUNY (Gmina Władysławów) II miejsce ex aequo KGW Niezapominajka Polichno (Gmina Władysławów) oraz KGW PĘCHERZEW (Gmina Turek) III miejsce ex aequo KGW GĄSIN (Gmina Przykona) oraz KGW WOJCIECHOWIANKI (Gmina Kawęczyn)   Wyróżnienia otrzymują: KGW ŻERONICZKI (Gmina Przykona) PANI KINGA TRZMIELEWSKA (Gmina Turek) PANI ANNA FELIKS (Gmina Władysławów) Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo bądź telefonicznie Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

2022.01.21 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
ZDP z umową na projekt drogi Władysławów – Kuny

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Wałdysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny” podpisał Przemysław Kaczorowski z firmy „Kadrok” oraz Konrad Gromada z Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, w obecności Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego oraz członka zarządu Ryszarda Papierkowskiego. W dokumentacji projektowej zostanie uwzględniona nie tylko nowa nawierzchnia, która zapewni lepszy komfort podróżowania, ale powstaną także nowe odcinki chodników dopuszczające ruch rowerowy. Po wykonaniu dokumentacji będzie można oszacować planowaną wartość inwestycji. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 146.000,00 zł.

2022.01.21 Kultura i Turystyka Ważne!
Konkurs dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Przypominamy, że nadal trwa nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 28 lutego 2022 r.Koła Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać się samodzielnie poprzez przesłanie krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego jego działalność – na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl.Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.Źródło: https://www.prezydent.pl/

2022.01.20 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Nowa droga w Grąbkowie jeszcze w tym roku

Dziś tj. 20-go stycznia w gabinecie Starosty Dariusza Kałużnego została podpisana pierwsza w tym roku umowa na wykonanie inwestycji drogowej. Umowa dotyczy dużego przedsięwzięcia dofinansowanego w 95 procentach z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w miejscowości Grąbków”. Umowę ze strony wykonawcy podpisał Paweł Andrzejczak z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych S.A. w Kole, natomiast w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Turku podpis złożył Konrad Gromada. Przy podpisaniu umowy obecny był także Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Szewczyński. Zakres zadnia obejmuje wykonanie robót wzdłuż drogi powiatowej nr 4490P od skrzyżowania z DW 470 na odcinku ok. 1,6km w m. Grabków. Planowane prace w głównej mierze będą polegać na poszerzeniu istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni w miejscu utraty nośności i wykonaniu nowej nawierzchni ścieralnej drogi. Zaprojektowano również wykonanie chodnika oraz zjazdów do przyległych posesji co niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Umowna wartość inwestycji wynosi 4.024.187,69 zł. 5 procent środków pochodzi z budżetu Powiatu Tureckiego.

2022.01.18 Komunikaty Ważne!
Wprowadzono stopień alarmowy ALFA-CRP

Informujemy, że względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego powinni: wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, zwanych dalej „systemami”, w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania zgodnie z właściwością, oraz: monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, sprawdzać dostępność usług elektronicznych, dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów; poinformować personel instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów; sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonać weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji; dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu; sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń; informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2022.01.17 Edukacja i sport Ważne!
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla ILO w Turku

Zdobycie dzięki ciężkiej pracy naukowej stypendium Prezesa Rady Ministrów to duże wyróżnienie. Wśród tegorocznych stypendystów nie zabrakło uczniów z powiatu tureckiego. W piątek,14 stycznia, Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński przekazali uczniom Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku - Tomaszowi Rajczykowi oraz Patrykowi Jesiołowskiemu stypendia Prezesa Rady Ministrów. Ponadto nagrodzili także Jakuba Spławskiego, który uzyskał w roku szkolnym 2020/2021 bardzo wysokie wyniki w nauce. Starosta, zwracając się do stypendystów, powiedział, że czuje się zaszczycony, iż osobiście może wręczyć dyplomy najwybitniejszym uczniom z ILO w Turku. Gratulując uczniom ich osiągnięć podkreślił, że są one również efektem pracy ich nauczycieli i rodziców. Tuż po feriach stypendia wręczone zostaną również uczniom Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku w Turku oraz Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Do grona uczniów, którzy otrzymali stypendium Premiera należą Bartosz Kurpik oraz Dominika Olejniczak z ZST. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano też uczniom ZSR CKP w Kaczkach Średnich - Dominikowi Piotrowi Kaźmierczakowi i Aleksandrze Putiatyckiej. Wszystkim stypendystom jeszcze raz składamy wyrazy uznania, życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów i satysfakcji z osiągnięć naukowych. Rodzicom zaś gratulujemy sukcesów wychowawczych.

2022.01.12 Edukacja i sport Ważne!
Gratulacje dla ILO i ZST

Ogromne gratulacje dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku oraz Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku !  Turkowskie liceum ponownie zdobyło Srebrną Tarczę w rankingu Perspektywy2022. Szkoła znalazła się na 373. pozycji w kraju i 29. w Wielkopolsce. To awans o ponad 100 miejsc w porównaniu z poprzednim rokiem. Po kilku latach nieobecności do zestawienia najlepszych techników powrócił też Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku. Szkoła znalazła się na 400. miejscu w kraju i otrzymała Brązową Tarczę. Zgodnie z postanowieniem kapituły rankingu, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników brano pod uwagę cztery zmienne: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Gratulujemy dyrekcji, nauczycielom, a w szczególności uczniom, którzy w bardzo trudnym dla edukacji czasie związanym z pandemią, osiągają wysokie wyniki w nauce i na egzaminach maturalnych.

2022.01.11 Komunikaty Ważne!
Szczepienia w Tuliszkowie - 14.01.2022r.

W związku z trwającą akcją szczepień organizowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego informujemy, iż na terenie Powiatu Tureckiego będzie możliwość przyjęcia szczepionki przeciwko Covid -19 ( szczepionka Johnson & Johnson oraz szczepionkę Pfizer) bez wcześniejszej rejestracji.   Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, 14.01.2022 r., godz. 14.00-18.00.