Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.10.27 Komunikaty Ważne!
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tureckiego na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), zwanej dalej ustawą, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz Uchwały Nr XLVI/303/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2024 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.   Pełna treść ogłoszenia w załączniku.                                                                                                                         Wicestarosta Turecki                                                                                                                                      /-/                                                                                                                          Władysław Karski

2023.10.27 Komunikaty Ważne!
Konkurs ofert NPP oraz NPO

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 11 ust. 1 pkt 2 i  ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w zw. z  art. 11 ust. 1, ust. 1b i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945), ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2024 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pełna treść ogłoszenia konkursowego w załączniku.                                                                                                   Wicestarosta Turecki                                                                                                           /-/                                                                                                  Władysław Karski  

2023.10.23 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

Dziś w Starostwie Powiatowym w Turku miało miejsce spotkanie w związku zakończeniem 4-letniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Wicestarosta Władysław Karski podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim zaangażowanym w pomoc na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania powołano Radę na nową kadencję w składzie: Pani Edyta Michalak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku – Przewodnicząca; Pani Barbara Zielińska -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie – Zastępca Przewodniczącego; Pani Monika Małecka – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej- Sekretarz; Pani Dagmara Felisiak – Sekretarz Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku; Pani Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.  Najważniejsze tematy, poruszane podczas spotkań Rady to: opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się, sprzęt rehabilitacyjny oraz sport, kultura rekreacja i turystyk osób z niepełnosprawnością; opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III”; opiniowanie uchwał w sprawie: określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; opiniowanie Uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie: przyjęcia zasad dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             w Turku; opiniowanie uchwał Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Turku. Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych to organ opiniodawczo-doradczy starosty. Do zakresu jej działania należy m.in.:  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena ich realizacji oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.    

2023.10.20 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Tureckiego

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Tureckiegoogłasza konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.   Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. Termin konsultacji: od 20.10.2023 r. do 02.11.2023 r. do godz. 14 00. Forma konsultacji: wyrażenie opinii i złożenie uwag na formularzu zgłoszenia opinii lub uwag. Formularz należy doręczyć do Starostwa Powiatowego w Turku lub wysłać na adres poczty elektronicznej: edukacja@turek.starostwo.gov.pl Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Starostwa Powiatowego w Turku.         Wicestarosta             /-/     Władysław Karski

2023.10.19 Edukacja i sport Ważne!
KONKURS NA LOGO ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W TURKU

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku ogłasza konkurs na Logo. Celem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie używany jako logo – znak identyfikacji wizualnej we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, dokumentacji, stronie szkolnej itp. W szczególności umieszczone będzie na: papierze firmowym, plakatach, ulotkach, ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych, tablicach, gadżetach okolicznościowych, grafice internetowej, banerach, strojach szkolnych, nośnikach reklamy zewnętrznej. Do wygrania - urządzenie wielofunkcyjne! Konkurs trwa od 20.10.2023 r. do 20.11.2023 r. Szczegóły w załączniku ponizej. Serdecznie zapraszamy!

2023.10.19 Kultura i Turystyka Ważne!
Konkurs Fotograficzny pn. „Zbiorniki wodne powiatu tureckiego w jesiennym obiektywie”

Starosta Turecki przy współpracy Referatu Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Zbiorniki wodne powiatu tureckiego w jesiennym obiektywie”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII z terenu powiatu tureckiego, którzy wykonają fotografię wybranego zbiornika wodnego zlokalizowanego w naszym powiecie z uwzględnieniem walorów jesiennej fauny i flory. Termin składania prac konkursowych: 20.11.2023 r. Dla zwycięzców organizator ufundował atrakcyjne nagrody.Nagroda główna: ROWER. Organizatorzy: Starosta Turecki Referat Ochrony Środowiska Więcej imformacji w załaczonym regulaminie.

2023.10.16 Wydarzenia Ważne!
Powiat Turecki z nowymi funduszami na inwestycje.

To, że kluczem do rozwoju regionu są inwestycje to każdy wie, jednakże niezbędnym czynnikiem do realizacji inwestycji są środki finansowe. Powiat Turecki ponownie ma powód do radości, gdyż kolejne pieniądze trafią do budżetu powiatu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tym razem na realizację inwestycji infrastrukturalnych dot. poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych w naszym powiecie. W miniony piątek doszło do podpisania umowy na powyższe zadania pomiędzy stroną rządową reprezentowaną przez I Wicewojewodę Wielkopolskiego Panią Anetę Niestrawską a Powiatem Tureckim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tureckiego w osobach Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, Wicestarosty Władysława Karskiego oraz Skarbnika Powiatu Pani Teresy Borkowskiej. Podpisanie umów na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na drogach powiatowych w miejscowościach: Tuliszków- ul. Targowa, Parkowa, M. Konopnickiej,  Smaszew, Dobra i Długa Wieś oraz Grzymiszew na łączną kwotę 1 928 934,00 zł. odbyło się z udziałem Ministra Członka Rady Ministrów, Sekretarza Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Hoffmana oraz Pasła na Sejm RP Pana Leszka Galemby.    

2023.10.13 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych na temat Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego na lata 2023 - 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Starosta Turecki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tureckiego na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mieszkańcy naszego Powiatu mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Łąkowa 4a, pok. nr 1 i na stronie BIP Powiatu https://bip.powiat.turek.pl/ w zakładce „Obwieszczenia Starosty”. Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 02 listopada 2023.r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: katarzyna.krysztofowcz@turek.starostwo.gov.pl., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek lub też ustnie do protokołu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tel. 63 222 32 283. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Turecki.

2023.10.13 Kultura i Turystyka Ważne!
Dzień Edukacji Narodowej 2023

Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja, by podziękować wszystkim pracownikom oświaty za ich trudną i odpowiedzialną pracę, za codzienny wysiłek wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. W piątek, 13 października podczas powiatowych uroczystości Starosta Turecki Dariusz Kałużny uhonorował tych, którzy zasługują na uznanie dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu w pracę na rzecz szkoły oraz kształcenia młodego pokolenia Polaków.   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzenia złożono wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Turecki, a także tym, którzy pracują w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku nauczycielom i pracownikom szkół niepublicznych. Dyrektorzy poszczególnych jednostek otrzymali także stosowne listy gratulacyjne. Okolicznościowe adresy trafiły także na ręce przedstawicieli związków zawodowych. Najlepsze życzenia w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nauczycielom szkół Powiatu Tureckiego przekazała Zastępca Dyrektora Delegatury w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu Justyna Wawrzyniak.   Tradycją spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest wręczenie Nagród Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wzorową realizację zadań statutowych. Razem ze Starostą nagrody pedagogom wręczali Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński, Wicestarosta Władysław Karski oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji Magdalena Wysocka. Uroczystość poprowadził Naczelnik Wydziału EdukacjiBłażej Maleta.    NAGRODA STAROSTY TURECKIEGO I STOPNIA: Danuta Szczepanik Elżbieta Karwacka Barbara Piąstka-Dopieralska Aneta Kurzawa Sławomir Kosobudzki   NAGRODA STAROSTY TURECKIEGO II STOPNIA: Andrzej Tutaj (wicedyrektor ZST) Marta Mielcarska (n-l ZST) Magdalena Gonczarewicz (n-l ZST) Paweł Piętka (n-l ZST) Grzegorz Grzelak (n-l ZST) Izabela Walczak (wicedyrektor ZPEW) Monika Kędzia (kierownik kształcenia praktycznego ZSR) Ewelina Boczek (n-l ZSR) Agnieszka Szymańska (n-l ZSR) Ewa Patrzykąt (n-l LO) Monika Grzelczak (n-l LO) Arkadiusz Wappa (n-l LO) Aleksandra Sztrymer (n-l PPP)   Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Elżbieta Karwacka (dyr. ZSR) Małgorzata Wojciechowska (n-l I LO) Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała: Agata Buchali (n-l ZST)   Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał: Daniel Kusz (kierownik kształcenia praktycznego ZST)   Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymali: Wioletta Adamiak (były dyrektor ZST) Elżbieta Karwacka (dyr. ZSR) Danuta Szczepanik (dyr. I LO)   Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Barbara Piąstka-Dopieralska (dyr. PPP) Teresa Kolińska (n-l PPP) Izabela Piotrowska (n-l ZPEW) Alicja Pokrywiecka (n-l LO) Dariusz Jasak (wicedyrektor ZSR) Nie zabrakło także podziękowań dla pracowników Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku.   Fotogaleria: https://www.facebook.com/photo/?fbid=665385632238456&set=pcb.665390595571293

2023.10.13 Edukacja i sport Ważne!
14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest miłą okazją do przekazania, w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego - dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pedagogom oraz pracownikom oświaty- najlepszych życzeń.