Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2020.07.14 Komunikaty
Działania Starosty wobec DeVeris Polska w Turku

Gdyby uwzględniono przez Urząd Miasta w Turku konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono konsultacje społeczne na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, być może okazałoby się, że zakład DeVeris, nie powinien powstać w tej lokalizacji - stwierdził Starosta Powiatu Tureckiego Dariusz Kałużny. Burmistrz Miasta Turku wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uwzględnił sugestii strony oraz mieszkanki terenów położonych w pobliżu zakładu, które wskazywały na możliwość uciążliwego charakteru działalności firmy. Mieszkanka miasta wystąpiła z prośbą o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskoi niewydanie pozytywnej opinii na realizację przedsięwzięcia. Swoją prośbę uzasadniła tym, że „produkcja plazmy i hemoglobiny z krwi drobiowej należy do działań, które znacząco i negatywnie oddziałują na środowisko naturalne”. Jednocześnie strona postępowania nie wyraziła zgody na zanieczyszczenie gruntu będącego jej własnością i otaczającego środowiska naturalnego np. powietrza, zanieczyszczenia związanymi z ww. procesem produkcyjnym, gromadzeniem i przechowywaniem krwi drobiowej oraz składowaniem pozostałości produkcyjnych. Strona postępowania oświadczyła, że teren, gdzie jest planowana inwestycja jest zamieszkały i znajduje się w pobliżu dużego osiedla mieszkaniowego. Z podobnym pismem wystąpiła również inna mieszkanka Turku, której uwagi i wnioski, z uwagi, przy wydawaniu ww. decyzji nie zostały uwzględnione, gdyż nie była stroną w postępowaniu. Natomiast Burmistrz Miasta Turku decyzją z dnia 17 maja 2017 r., znak GIM.6220.8.2017, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co spowodowało brak szczegółowej analizy oddziaływania inwestycji na środowisko (brak raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz brak przeprowadzonej konsultacji społecznej. Skutki zaniechania decyzji administracyjnych Burmistrza od początku występowania uciążliwości zapachowych konsekwentnie niweluje Starosta Turecki, który po przeprowadzonych kilku kontrolach wezwał Spółkę do przeprowadzenia analizy linii technologicznej instalacji pod kątem uwalniania i wprowadzania do powietrza substancji emitujących uciążliwe zapachy oraz możliwości wyeliminowania uciążliwości zapachowej. Starosta podczas postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla instalacji kotła parowego gazowego oraz 2 palników gazowych; dla następujących substancji: pył (w tym PM10 i PM 2,5), CO, SO2, NO2, mając na uwadze dobro mieszkańców w związku z uciążliwymi zapachami, spowodował zainstalowanie barier antyodorowych na kominach E – 1 i E – 2, jak i mat żelowych. W przedmiotowej decyzji  nie określono emisji substancji zapachowych, ze względu na brak uregulowań prawnych określających wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. W związku z napływającymi wnioskami o interwencję od mieszkańców Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie oraz Starosta Turecki, systematycznie prowadzą kontrole w zakładzie. Podczas ww. kontroli WIOŚ stwierdza, że źródłem uciążliwości zapachowej są procesy technologiczne prowadzone w instalacji do produkcji suszonej rozpyłowo plazmy i hemoglobiny z krwi drobiowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej. Jednocześnie WIOŚ informuje, że obecnie brak jest uregulowań prawnych określających wartości odnośnie substancji zapachowych w powietrzu i metod oceny zapachowej jakości powietrza co uniemożliwia prowadzenie skutecznych działań wobec podmiotów, których działalność powoduje uciążliwości zapachowe. WIOŚ stwierdza, że nie ma podstaw do działań dyscyplinujących wobec zakładu w tym zakresie. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska sugeruje, że Starosta Turecki może zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do ograniczenia oddziaływania negatywnego zakładu na środowisko lub w przypadku braku możliwości do uiszczenia na rzecz budżetu właściwej gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszeniem stanu środowiska. Jest tylko jedno pytanie: jakich norm użyć i jakie podstawy prawne stosować, skoro ich nie ma w Prawie ochrony środowiska? Poza tym, czy takie działanie zniweluje skutki zapachowe? W tym miejscu podkreślić należy fakt, że WIOŚ podczas kontroli zakładu nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej. Starosta Turecki, wykorzystując swoje ustawowe możliwości, sukcesywnie nakłada na zakład szereg ograniczeń, które skutkują konkretnymi działaniami, zmierzającymi do zniwelowania uciążliwości zakładu, czego przykładem jest instalacja wspomnianych barier złowonnych na emitorach i mat żelowych. W związku z brakiem oczekiwanych rezultatów po zainstalowaniu przez DeVeris powyższych ograniczeń antyodorowych, po zleconej przez Starostę Tureckiego w dniu 24 czerwca 2020 r. kolejnej kontroli, zalecono zakładowi wykonanie modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń odorowych, przy zwiększeniu wysokości kominów lub wzrostu prędkości wylotu zanieczyszczeń z emitorów (co ma wpływ na dyspersję atmosferyczną emitowanego strumienia). Służby Starosty nakazały również zamykanie świetlików w tzw. strefie suchej zakładu (miejsca lokalizacji suszarni). Należy mieć nadzieję, że realizacja przez zakład zaleconych zadań przyczyni się do poprawy problematycznej sytuacji. Ponadto informuję się, że zgodnie z art. 322 i art. 323 ust. 1 Prawa ochrony środowiska do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcie środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie. Oznacza to, że jeśli osoba skarżąca stwierdzi, że poprzez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża jej szkoda lub ta szkoda została jej wyrządzona to może wystąpić do sądu powszechnego i na drodze cywilno-prawnej dochodzić swoich roszczeń, przy czym jak wskazuje się w fachowej literaturze, bezprawność może wystąpić również wówczas, gdy nastąpiło naruszenie np. zasad współżycia społecznego. Niezależnie od powyższego każda osoba, która uzna działalność firmy DeVeris Polska za uciążliwą, może dochodzić swoich roszczeń od tej Firmy na podstawie przepisu art 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości ponad miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W tym zakresie Staroście jako organowi administracji publicznej nie przysługuje uprawnienie do wystąpienia do sądu. Należy podkreślić, że Starosta Turecki na podstawie obowiązujących przepisów prawa na bieżąco prowadzi monitoring sytuacji w przedmiotowej sprawie I systematycznie przeprowadza kontrole w zakładzie oraz zobowiązuje podmiot korzystający ze środowiska do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzanie nowych zabezpieczeń. W ocenie Starosty Tureckiego, wspólne stanowisko w danej sprawie z WIOŚ, jak i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, odniesie oczekiwane efekty. Wyrażamy przekonanie, że firma DeVeris Polska, która w swojej działaności za główne wartości obok: Samo-motywacji, Produktywności, Kompetencji, Partnerstwa przyjmuje również Uczciwość czyli zawsze reprezentuje najwyższe standardy etyczne, biznesowe i osobiste, o czym można dowiedzieć się ze strony internetowej Firmy http://www.deveris.pl/index.php/wartosci, w przypadku stworzenia uciążliwych dla mieszkańców Turku i okolic efektów swojej działalność, w możliwie najszybszym czasie wprowadzi z własnej dobrej i nieprzymuszonej woli, skuteczne rozwiązania niwelujące rozprzestrzenianie się przykrego zapachu !! Satrostwo Powiatowe w Turku        

2020.07.14 Inwestycje i Rynek pracy
Nowy chodnik dla mieszkańców Władysławowa już niebawem

Umowa na wykonanie chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej 3219P Genowefa – Władysławów – Turek została podpisana przez Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Andrzeja Paruszewskiego oraz wykonawcę - Krzysztofa Rosiaka - przedsiębiorcę z Władysławowa. W podpisaniu umowy wzięli udział starosta Dariusz Kałużny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Szewczyński. Projekt przebudowy został opracowany już w ubiegłym roku. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na odcinku około 1250m. Szacowana kwota budowy chodnika wynosi niespełna 380 tys zł, a 50% zostanie sfinansowane w ramach umowy z Funduszem Dróg Samorządowych. Zakończenie prac przewidziano na listopad bieżącego roku.

2020.07.09 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Zakup tomografu z dofinansowowaniem Prezesa Rady Ministrów

Wspaniałe wiadomości dla mieszkańców Powiatu Tureckiego i wszystkich zaangażowanych w projekt samorządów ! Zakup tomografu komputerowego do szpitala w Turku coraz bliżej. 9-go lipca podczas briefingu poseł Ryszard Bartoski przekazał Staroście Tureckiemu Dariuszowi Kałużnemu i Dyrektorowi Krzysztofowi Sobczakowi promesę dofinansowania do zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Turku w wysokości 800 000,00 zł z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów.

2020.07.09 Zdrowie i Bezpieczeństwo Covid-19
Zakup tomografu z dofinansowowaniem Prezesa Rady Ministrów

Wspaniałe wiadomości dla mieszkańców Powiatu Tureckiego i wszystkich zaangażowanych w projekt samorządów ! Zakup tomografu komputerowego do szpitala w Turku coraz bliżej. 9-go lipca podczas briefingu poseł Ryszard Bartoski przekazał Staroście Tureckiemu Dariuszowi Kałużnemu i Dyrektorowi Krzysztofowi Sobczakowi promesę dofinansowania do zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Turku w wysokości 800 000,00 zł z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów.

2020.07.08 Zdrowie i Bezpieczeństwo Covid-19
Żołnierze WOT zakończyli akcję "Test & Go" w Malanowie

Żołnierze 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zakończyli akcję poboru wymazów w Malanowie. W tym tygodniu w miasteczku "Test & Go" w Malanowie pobrano 1174 wymazy od mieszkańców. W sumie od ubiegłego tygodnia w ramach operacji "Trwa odporność" pobrano 3913 wymazów głównie od mieszkańców naszego powiatu.  

2020.07.08 Wydarzenia
Kolejne wozy ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP z Powiatu Tureckiego

Rekordowa liczba 62 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ponad 56 mln. zł w 2020 roku trafi do wielkopolskich ochotniczych straży pożarnych w tym do powiatu tureckiego. W środę 8 lipca na terenie placu Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk w towarzystwie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, wręczył promesy, które uprawniają do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że liczba zakupionych w ramach dotacji z budżetu państwa samochodów z roku na rok jest coraz wyższa i dzięki inicjatywie Prezydenta Andrzeja Dudy przystąpiono do prac zmierzających do wprowadzenia nowych, łatwiejszych procedur związanych z zakupem tego typu wozów. Jest to tym bardziej dobra informacja dla Powiatu Tureckiego, gdyż kolejne wozy strażackie trafią również do jednostek OSP z naszego powiatu. Promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych zostały przekazane dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Kowalach Pańskich, Piekarach, Kotwasicach i Brudzewie. Obecny na spotkaniu Starosta Turecki Dariusz Kałużny pogratulował Druhom i życzył, by nowe wozy usprawniły jakość działań OSP, co z kolei zapewni wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.

2020.07.07 Inwestycje i Rynek pracy Transformacja regionu i OZE
Elektrownia Wiatrowa Przykona Grupy Energa oficjalnie otwarta

7-go lipca nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku Farmy Wiatrowej Grupy Energa w Przykonie. Znakomite wiadomości o dalszych inwestycjach na terenie gminy i dalszej transformacji energetycznej.W uroczystości wzięli udział Waldemar Buda - Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Prezes Orlen Daniel Obajtek, pracownicy spółek Grupy Energa SA na czele z Prezesem Jackiem Golińskim. Nasz region reprezentowali: poseł Ryszard Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, oraz Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski, czyli gminy gospodarza inwestycji, a także z-ca Gminy Turek Katarzyna Skotarek (przez teren gminy prowadzone są kable z elektrowni w Przykonie do węzła elektroenergetycznego). "To nie jest nasza ostatnia inwestycja na tym terenie, chcemy być liderem zielonej transformacji energetycznej. Taki biznes lokalizuje się poprzez odpowiednie warunki: poprzez samorząd lokalny i przychylność do procesów inwestycyjnych, poprzez odpowiednie uwarunkowania oparte na wcześniejszych badaniach.... Przygotowujemy się na proces transformacji energetycznej" - mówił prezes Orlen Daniel Obajtek. "Muszą być odpowiednie podmioty, które udźwigną inwestycje związane z wprowadzeniem zielonego ładu, takie jak Orlen i Energa" - mówił Wiceminister Waldemar Buda. "To moment historyczny i symboliczny dla naszego regionu. To duża inwestycja, na terenie pokopalnianym. Tu powstaje coś nowego, czysta energia wiatrowa, a obok kończące prace koparki. Dobrze, że coś nowego się zaczyna, a nie tylko kończy jakiś etap dla regionu.... Do rejonów takich jak Wielkopolska Wschodnia dedykowany jest program sprawiedliwej transformacji i trzeba zrobić wszystko aby te środki umiejętnie wykorzystać - podsumowywał poseł Ryszard Bartosik. "Gmina Przykona i Powiat Turecki staje się liderem Odnawialnych Źródeł Energii w regionie Wielkopolski Wschodniej - nie krył optymizmu Starosta Dariusz Kałużny. https://www.facebook.com/powiatturekpl/posts/1927514434051936      

2020.07.07 Komunikaty
Jesteś osobą objętą kwarantanną - zgłoś telefonicznie lub online zamiar głosowania korespondencyjnego

Jesteś osobą objętą kwarantanną - zgłoś telefonicznie lub online zamiar głosowania korespondencyjnego   W najbliższych wyborach prezydenckich -II tura wyborów (12 lipca) nie trzeba iść do lokalu wyborczego, by oddać swój głos. Zagłosować można także korespondencyjnie. Chęć takiego udziału w wyborach można zgłosić przez internet www.GOV.pl lub telefonicznie do właściwego urzędu gminy, w którym dana osoba ujęta jest w rejestrze uprawnionych, w przypadku gdy została objęta kwarantanną. Nie trać czasu! Na początek kilka podstawowych informacji. Kto może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego? Każdy, kto spełnia poniższe warunki: ma polskie obywatelstwo, będzie głosować w Polsce, może głosować, czyli: ma co najmniej 18 lat, ma prawa wyborcze.   Kiedy trzeba wysłać zgłoszenie? najpóźniej 12 dni przed wyborami, osoby, które w dniu wyborów będzie obowiązywać kwarantanna lub izolacja - do piątego dnia przed wyborami (do 7 lipca br. w godzinach pracy urzędu miasta/gminy) osoby, których obowiązkowa kwarantanna lub izolacja zaczęły się później niż 5 dni przed wyborami - do drugiego dnia przed wyborami (do 10 lipca br. w godzinach pracy urzędu miasta/gminy)  

2020.07.07 Komunikaty
Zaproszenie do zgłaszania propozycji do projektu programu współpracy na 2021 rok

Uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. W związku z powyższym, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Powiatu Tureckiego do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycje priorytetowych zadań publicznych, które powinien uwzględniać program współpracy na 2021 rok. Propozycje proszę zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 31 lipca 2020r., na jeden z nw. sposobów: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiat.turek.pl   za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Edukacji Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek (decyduje data wpływu do urzędu). Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2021”. Jednocześnie, informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w programie. Po zebraniu wszystkich propozycji zostanie przygotowany projekt programu współpracy na 2021 rok, który następnie zostanie poddany konsultacji społecznym. Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej www.powiat.turek.pl, www.bip.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.   Starosta Turecki /-/ Dariusz Kałużny       Załączniki: Formularz propozycji. „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

2020.07.06 Inwestycje i Rynek pracy
Nowy Chodnik w Kowalalch Pańskich

Od ubiegłego miesiąca mieszkańcy Kowali Pańskich mogą cieszyć się nowymi chodnikami. Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Kowale - Grąbków 4490P została zrealizowana przy 60 % wsparciu z FDS